Електрична енергија

10_Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

ОСНОВНА ШКОЛА

„ДУШАН ВУКАСОВИЋ ДИОГЕН“

11. Октобра 36

11279 Бечмен

Број: 915

Датум: 10.07.2017. године

 

            На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 666 од 13.06.2017. године и Извештаја комисије за спровођење поступка јавне набавке о стручној оцени понуда бр. 914 од 10.07.2017. године, директор Основнe школe „Душан Вукасовић Диоген ” из Бечмена доноси

О Д Л У К У

о додели уговор

у јавној набавци мале вредности добара – електрична енергија,

за потребе Основнe школe „Душан Вукасовић Диоген ” из Бечмена

 

ЈН бр. 2.2.3/17

 

 

I – Додељује се уговор:

 

 • понуђачу: ЈП ЕПС Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд, број понуде 01-309432/1-17 од 22.06.2017. године.

 

Образложење:

 

            На основу Плана јавних набавки за 2017. годину, директор Основнe школe „Душан Вукасовић Диоген ” из Бечмена донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, заводни  бр. 666 од 13.06.2017. године, за набавку добара – електрична енергија, oзнака из Општег речника набавки – 09310000, ЈН бр. 2.2.3/17.

 

Конкурсна документација и Позив за подношење понуда објављени су дана 19.06.2017. године на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца.

 

 

До истека рока за подношење понуда, 29.06.2017. године до 12:30 часова, на адресу наручиоца приспела је 1 (једна) понуда следећег понуђача:

 

Ред.

бр.

 

Број и датум понуде

 

Назив или шифра понуђача

 

 

Датум пријема

 

 

Час пријема

1.

18.01-309432/1-17 од 22.06.2017. год.

ЈП ЕПС Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд

28.06.2017. год.

08:30

 

Неблаговремених понуда није било.

 

            Након спроведеног поступка отварања понуда, комисија за спровођење поступка јавне набавке, одређена Решењем бр. 667 од 13.06.2017. године, сачинила је Записник о отварању понуда бр. 884 од 29.06.2017. године, а затим је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о истом.

 

У Извештају о стручној оцени понуда бр. 914 од 10.07.2017. године, комисија за спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовала:

 

II – Подаци о јавној набавци:

 

1.- Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Душан Вукасовић Диоген”, 11. Октобра 36, 11279 Бечмен.

2.- Редни број јавне набавке за текућу годину: 2.2.3/17.

3.- Предмет јавне набавке: Набавка добара – eлектрична енергија.

 

4.- Ознака и назив из Општег речника набавки: 09310000 – електрична енергија.

5.- Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

6.- Подаци у финансијском плану за 2017. годину: 412211.

 

7.- Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 456.000,00 динара.

8.- Критеријум за оцењивање понуде је: „Најнижа понуђена цена“.

 

 

9.- Ранг листа понуђача са понуђеном и најнижом укупном ценом без ПДВ-а (дин), за процењене количине, после отварања понуда:

 

 

 • ЈП ЕПС Београд, Београд, понуђена цена …………………………… 257.453,48 дин.

 

 • активна енергија (виша тарифа): 6,16 дин.
 • активна енергија (нижа тарифа): 3,91 дин.
 • активна енергија (јединствена тарифа): 5,54 дин.
 • рок плаћања: 45 (четрдесетпет) дана
 • рок важења понуде: 60 (шездесет) дана

                  

10.- Назив понуђача чија је понуда повољна узимајући у обзир Извештај о стручној оцени понуда бр. 914 од 10.07.2017. године:

 

Комисија за спровођење поступка јавне набавке је после стручне оцене понуда констатовала да је повољна понуда следећег понуђача:

 

 

 • ЈП ЕПС Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд

 

те је на основу члана 54. став 12. тачка 5) и члана 105. став 2. тачка 7)  Закона предложило наручиоцу да донесе Oдлуку о додели уговора наведеном понуђачу.

 

Укупна вредност уговора за електричну енергију је до износа процењене вредности 456.000,00 динара без ПДВ-а, рок важења понуде је 60 (шездесет) дана и рок плаћања 45 (четрдесетпет) дана од дана достављања исправног рачуна наручиоцу. Изабрани понуђач извршава набавку самостално.

 

Директор је, као одговорно лице наручиоца, прихватио предлог комисије за спровођење поступка јавне набавке, те је на основу горе наведеног и члана 108. став 1. Закона донео Одлуку о додели уговора горе наведенoм понуђачу.  

 

Поука о правном леку: Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки, а у складу са чланом 149. став 6. Закона. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

 

 

           Д И Р Е К Т О Р  

                                                                                                                                                                                                                                                                  __________________                                                                                                          Душко Недељковић

 

 

 

ОСНОВНА ШКОЛА

„ДУШАН ВУКАСОВИЋ ДИОГЕН“

 1. Октобра 36

11279 Бечмен

Број: 716

Датум: 16.06.2017. године

 

 

На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Основна школа “Душан Вукасовић Диоген” из Бечмена,

 

о б ј а в љ у ј е

П  О  З  И  В

 

за подношење понуда за набавку добара – електрична енергија

 

ЈН бр. 2.2.3/17

 

 

 1. Назив наручиоца: Основна школа “Душан Вукасовић Диоген”.

 

 1. Адреса: октобра 36, 11279 Бечмен.

 

 1. Интернет страна наручиоца: osbecmendiogen.edu.rs.

 

 1. Врста наручиоца: Просвета.

 

 1. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

 

 1. Опис предмета јавне набавке: Набавка добара – електрична енергија.

 

 1. Назив и ознака из општег речника набавки: 09310000 – електрична енергија.

 

 1. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

 

 1. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и сајта школе.

 

 1. Начин подношења понуде и рок за подношење понуда:

Понуде се достављају у запечаћеној коверти, на адресу: Основна школа „Душан Вукасовић Диоген”, 11. октобра 36, 11279 Бечмен – Комисији за спровођење јавне набавке, или лично предајом у секретаријату установе, са назнаком на лицу коверте: »Понуда за јавну набавку добара – електрична енергија, ЈН бр. 2.2.3/17 НЕ ОТВАРАТИ«. На полеђини коверте написати адресу, контакт телефон, мејл и ознаку предмета јавне набавке.

 

Рок за подношење понуда је до 29.06.2017. године до 12:30 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

 

 1. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће извршено дана 29.06.2017. године у 13:00 часова, у просторијама школе, на адреси: Основна школа „Душан Вукасовић Диоген”, 11. октобра 36, 11279 Бечмен. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења лицу за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.

 

 1. Рок за доношење одлуке: 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

 

 1. Контакт лице:

 

 • Драгомир Крстовић, дипл. инж. електр., службеник за јавне набавке
 • Мејл: office@kgbnabavke.rs
 • Факс: 011/3470-519

 

 

 

 

ОСНОВНА ШКОЛА

ДУШАН ВУКАСОВИЋ ДИОГЕН

 1. октобра 36

11279 Бечмен

 

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈН бр. 2.2.3/17

 

 

 

 

 

 

Јун2017. године

 

 

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 2.2.3/17, деловодни бр. 666 од 13.06.2017. године и Решења о именовању лица за спровођење поступка јавне набавке мале вредности бр. 2.2.3/17, деловодни бр. 667 од 13.06.2016. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности добара – електрична енергија

ЈН бр. 2.2.3/17

 

Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

3

II

Подаци о предмету јавне набавке

4

 

         III

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

4

IV

Техничка документација и планови

10

         V

Услови за учешће у поступку јавне набавке из члaна 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

11

VI

Упутство понуђачима како да сачине понуду

15

VII

Образац понуде

26

VIII

Модел уговора

32

IX

Образац трошкова припреме понуде

39

X

Образац изјаве о независној понуди

40

XI

Модел меничног овлашћења

41

XII

Образац изјаве о давању средстава финансијског обезбеђења

42

XIII

Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. ст. 1. Закона

43

XIV

Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. ст. 2. Закона

45

 

 

 

 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

 1. Подаци о наручиоцу
 • Назив: Основна школа “Душан Вукасовић Диоген”
 • Адреса: 11. октобра 36, 11279 Бечмен.
 • ПИБ: 100130499
 • Матични број: 07019491
 • Сајт: osbecmendiogen.edu.rs

 

 1. Категорија наручиоца: Просвета.

 

 1. Врста поступка јавне набавке:

 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, Законом о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/2014), Правилима о раду преносног система („Службени гласник РС“, бр.55/2008) и изменама и допунама Правила о раду преносног система („Службени гласник РС“, бр. 3/2012) и Уредбом  о условима испоруке и снабдевања електричном  енергијом  („Службени гласник РС“, бр. 63/2013) и Правилима о раду тржишта електричне енергије („Службени гласник РС“, 120/2012) као и са свим другим важећима законским и подзаконским прописима који регулишу снабдевање предметног добра.

 1. Предмет јавне набавке:

 

Предмет јавне набавке бр. 2.2.3/17 су добра – електрична енергија за потребе Основне школе ,,Душан Вукасовић Диоген“ из Бечмена.

                                                                                                                                                       

 1. Циљ поступка:

 

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

 

 1. Начин преузимања конкурсне документације:

 

Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и сајта наручиоца. 

 

 1. 7. Контакт лице:
 • Драгомир Крстовић, дипл. инж. електр., службеник за јавне набавке
 • Мејл: office@kgbnabavke.rs
 • Факс: 011/3470-519

 

 

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 1. Предмет јавне набавке
 • Предмет јавне набавке бр. 2.2.3/17 су добра – електрична енергија за потребе Основне школе ,,Душан Вукасовић Диоген“ из Бечмена.

 

 • Oзнака и назив из Општег речника набавки: 0931000 – електрична енергија.

 

 1. Партије: Јавна набавка није обликована по партијама.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ.

 

 • Предмет јавне набавке су добра – електрична енергија.

 

 • Понуђена добра морају у потпуности одговарати техничким карактеристикама које су дефинисане документом Правила о раду тржишта („Службени гласник РС“, бр. 120/2012).

 

 • Врста продаје: стална, гарантована и одређена на основу остварене просечне потрошње наручиоца, на местима примопредаје током испоруке.

 

 • Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије мора бити у складу са Правилима о раду преносног система и Изменама и допунама Правила о раду преносног система (“Службени гласник РС“, бр. 3/2012), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом (“Службени гласник РС“, бр. 63/2013).

 

 • Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње наручиоца, на местима примопредаје током периода снабдевања.

 

 • Оквирни обим динамике испоруке треба да буде аналоган распореду утрошка електричне енергије за период јануар 2016. – децембар 2016. године из табела које су саставни део конкурсне документације.

 

 • Понуђач је комплетно балансно одговоран (100%) за свако место примопредаје наручиоцу.

 

 • Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета мора се вршити у потпуности у складу са одредбама докумената из тачке 3.4. овог поглавља конкурсне документације.

 

 • Испорука добара ће се вршити непрекидно од 00:00 h до 24:00 h сваког дана на период од 12 (дванаест) месеци, односно до утрошка планираних средстава, почев од дана закључења уговора.

У случају промене снабдевача, испорука добара ће се вршити непрекидно од 00:00 h до 24:00 h            сваког дана од дана завршетка законске процедуре промене снабдевача (очитавањем бројила), у периоду од 12 (дванаест) месеци од дана промене снабдевача, односно до утрошка планираних средстава.

Место испоруке су мерна места наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у категорији широке потрошње, према табели датој у поглављу IV конкурсне документације.       

3.11. Понуђач је дужан да уз понуду достави и Изјаву на свом меморандуму, потписану од стране одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор о јавној набавци, поступити у складу са чл. 188. ст. 3. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити:

 • Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат наручиоца прикључен и
 • Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.

 

Планирана потрошња за 2017. годину по мерним местима

(на основу потрошње по месецима у 2016. години)

 

Мерно место 1: Основна школа Херој Пинки, 11. октобра 36, 11279 Бечмен        

ЕДБ:  36609260                    

Број бројила: 520173                                 

Категорија потрошње: широка потрошња – једнотарифни                          

 

Месец

Виша тарифа

(ВТ) (kWh)

Нижа тарифа (НТ) (kWh)

Јединствена тарифа           (ЈТ) (kWh)

Укупно

(kWh)

Одобрена снага

(kW)

1

2

3

4

5 (2+3+4)

6

Јануар

0

0

1.070

1.070

17,25

Фебруар

0

0

1.581

1.581

17,25

Март

0

0

1.439

1.439

17,25

Април

0

0

1.293

1.293

17,25

Мај

0

0

1.032

1.032

17,25

Јун

0

0

1.026

1.026

17,25

Јул

0

0

982

982

17,25

Август

0

0

720

720

17,25

Септембар

0

0

1.424

1.424

17,25

Октобар

0

0

1.519

1.519

17,25

Новембар

0

0

1.653

1.653

17,25

Децембар

0

0

1.929

1.929

17,25

УКУПНО:

0

0

15.668

15.668

 

 

 

 

Мерно место 2: Основна школа „Душан Вукасовић Диоген“, 11. октобра 37, 11279 Бечмен   

ЕДБ: 53511770                                 

Број бројила: 9859443                               

Категорија потрошње: широка потрошња – једнотарифни  

             

Месец

Виша тарифа

 (ВТ) (kWh)

Нижа тарифа (НТ) (kWh)

Јединствена тарифа           (ЈТ) (kWh)

 

Укупно

 (kWh)

Одобрена снага

(kW)

1

2

3

4

5 (2+3+4)

6

Јануар

 

0

0

0

0

5,75

Фебруар

0

0

0

0

5,75

Март

0

0

0

0

5,75

Април

0

0

0

0

5,75

Мај

0

0

0

0

5,75

Јун

0

0

0

0

5,75

Јул

0

0

0

0

5,75

Август

0

0

0

0

5,75

Септембар

0

0

0

0

5,75

Октобар

0

0

0

0

5,75

Новембар

0

0

0

0

5,75

Децембар

0

0

0

0

5,75

УКУПНО:

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мерно место 3: Основна школа „Душан Вукасовић Диоген“, Хероја Пинкија, 11279 Бечмен 

ЕДБ: 92892830                                 

Број бројила: 62244008                             

Категорија потрошње: широка потрошња – једнотарифни                          

             

Месец

Виша тарифа

 (ВТ) (kWh)

Нижа тарифа (НТ) (kWh)

Јединствена тарифа           (ЈТ) (kWh)

 

Укупно

 (kWh)

Одобрена снага

(kW)

1

2

3

4

5 (2+3+4)

6

Јануар

 

0

0

1.231

1.231

17.25

Фебруар

0

0

1.340

1.340

17,25

Март

0

0

1.542

1.542

17,25

Април

0

0

207

207

17,25

Мај

0

0

152

152

17,25

Јун

0

0

0

0

17,25

Јул

0

0

37

37

17,25

Август

0

0

37

37

17,25

Септембар

0

0

43

43

17,25

Октобар

0

0

532

532

17,25

Новембар

0

0

1.413

1.413

17,25

Децембар

0

0

1.821

1.821

17,25

УКУПНО:

0

0

8.355

8.355

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мерно место 4: Основна школа „Херој Пинки“, Душана Вукасовића 5, 11279 Бечмен 

ЕДБ: 45546650                                 

Број бројила: 8255025                               

Категорија потрошње: широка потрошња  – двотарифни                

             

Месец

Виша тарифа

 (ВТ) (kWh)

Нижа тарифа (НТ) (kWh)

Јединствена тарифа           (ЈТ) (kWh)

 

Укупно

 (kWh)

Одобрена снага

(kW)

1

2

3

4

5 (2+3+4)

6

Јануар

 

521

432

0

953

17,25

Фебруар

637

234

0

871

17,25

Март

676

253

0

929

17,25

Април

425

107

0

532

17,25

Мај

462

131

0

593

17,25

Јун

185

60

0

245

17,25

Јул

68

38

0

106

17,25

Август

76

42

0

118

17,25

Септембар

524

113

0

637

17,25

Октобар

671

210

0

881

17,25

Новембар

738

250

0

988

17,25

Децембар

800

235

0

1.035

17,25

УКУПНО:

5.783

2.105

0

7.888

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мерно место 5: Основна школа „Душан Вукасовић Диоген“, 11. октобра 37, 11279 Бечмен   

ЕДБ: 99969030                                 

Број бројила: 642                           

Категорија потрошње: широка потрошња – двотарифни                             

             

Месец

Виша тарифа

 (ВТ) (kWh)

Нижа тарифа (НТ) (kWh)

Јединствена тарифа           (ЈТ) (kWh)

 

Укупно

 (kWh)

Одобрена снага

(kW)

1

2

3

4

5 (2+3+4)

6

Јануар

 

805

221

0

1.026

34,50

Фебруар

1.118

310

0

1.428

34,50

Март

1013

253

0

1266

34,50

Април

753

234

0

987

34,50

Мај

939

307

0

1.246

34,50

Јун

751

204

0

955

34,50

Јул

343

134

0

477

34,50

Август

465

179

0

644

34,50

Септембар

951

250

0

1.201

34,50

Октобар

1.229

283

0

1.512

34,50

Новембар

1.486

363

0

1.849

34,50

Децембар

1.292

295

0

1.587

34,50

УКУПНО:

11.145

3.033

0

14.148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупно планирана потрошња у 2017. години

 

Виша тарифа

 (kWh)

Нижа тарифа

(kWh)

Јединствена тарифа (kWh)

Укупно

 (kWh)

1

2

3

4

16.928

5.138

24.023

46.089

 

Место примопредаје: унутар електроенергетског система Републике Србије у објекту Основне школе ,,Душан Вукасовић Диоген“, 11. октобра 36, 11279 Бечмен.

 

               

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

 

У табели у наставку дат је преглед свих мерних места наручиоца са потребним подацима о сваком мерном месту.

Преглед мерних места наручиоца

 

 

Ред.

бр.

Локација мерног места

Адреса мерног места

 

ЕД број

 

Број

бројила

 

Категорија потрошње

Одобрена снага

(kW)

1.

Основна школа „Душан Вукасовић Диоген”, Бечмен

11. октобра 36, 11279 Бечмен           

36609260

 

520173

Широка потрошња

17,25

 

2.

Основна школа „Душан Вукасовић Диоген”, Бечмен

11. октобра 37, 11279 Бечмен           

53511770

9859443

широка потрошња

           

5,75

3.

Основна школа „Душан Вукасовић Диоген”, Бечмен

Хероја Пинкија, 11279 Бечмен

92892830

62244008

широка потрошња

17,25

4.

Основна школа „Душан Вукасовић Диоген”, Петровчић

Душана Вукасовића 5, 11279 Бечмен

45546650

 

8255025

широка потрошња

17,25

5.

Основна школа „Душан Вукасовић Диоген”, Бечмен

11. октобра 36, 11279 Бечмен

99969030

642

широка потрошња

34,50

 

 

 

 

 

 

 

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

 

 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

 

 • Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

 

 • Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

 

 • Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

 

3)  Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

 

 • Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) Лиценцу за снабдевање електричном енергијом, коју је издала Агенција за енергетику или адекватан документ предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има седиште;

 

 • Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

 

 

 • Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

 

 • Да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је као активан учесник на тржишту електричне енергије, у било ком периоду из претходне три године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, Управе за јавне набавке, обавио минимално једну трансакцију електричне енергије са другим учесником на тржишту, што доказује потврдом Оператора преносног система да је понуђач активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду у претходне три године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, обавио минимално једну трансакцију електричне енергије са другим учесником на тржишту.

 

 • Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чл. 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. од 1) до 4) Закона и услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

 

 • Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. од 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

 

 

 1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

 

 

1) Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. ст. 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве понуђача (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу XIII), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона доказује  Лиценцом за снабдевање електричном енергијом, коју је издала Агенција за енергетику или адекватан документ предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има седиште, коју доставља у виду неоверене копије.

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу XIII), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

 

Понуђач је дужан да без одлагања писано обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

Напомена:

 

Уколико се наручилац определи да се испуњеност свих или појединих услова не доказује изјавом, понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин:

 

 • Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона –

 

Доказ:

 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда).

 

 

 • Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона –

 

 Доказ:

 

 Правна лица:

 

 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

 

 

Предузетници и физичка лица:

 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

 

Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

 

 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона –

 

 Доказ:

 

Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

 

Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

 

 

4)  Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона –

 

 Доказ:

 

Лиценца за снабдевање електричном енергијом, коју је издала Агенција за енергетику или адекватан документ предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има седиште, коју понуђач доставља у виду неоверене копије. Лиценца мора бити важећа.

 

 

 • Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

 

Доказ:

 

Образац XIV.

 

 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, с тим да је дужан да у пропратном акту наведе који су то докази и да наведе интернет страницу надлежног органа са потребним детаљима из којих се недвосмислено може приступити траженом доказу.

 

 

 

6) За доказивање испуњености додатних услова из чл. 76. Закона, понуђач доказује достављањем Потврде (уверења) Оператора преносног система да је понуђач активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду у претходне три године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, обавио минимално једну трансакцију електричне енергије са другим учесником на тржишту.

 

 

 

 

 

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

 1. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача, име, презиме и телефон особе за контакт. Омот (коверта) на предњој страни мора имати заводни печат и број понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Основна школа ,,Душан Вукасовић Диоген“, 11. октобра 36, 11279 Бечмен, ,,Понуда за јавну набавку добара – електричне енергије, ЈН бр. 2.2.3/17 НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 29.06.2017. године до 12:30 часова без обзира на начин на који се доставља.

Јавно отварање понуда биће истог дана 29.06.2017. године у 13:00 часова у просторијама школе, на адреси: Основна школа ,,Душан Вукасовић Диоген“, 11. октобра 36, 11279 Бечмен. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења комисији за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и време пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

                    Понуда мора да садржи:

 • Изјава понуђача из поглавља XIII, попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом о испуњавању услова из чл. 75. ст. 1 тач. 1) – 4) Закона (и изјаву подизвођача уколико их има ) или доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75. Закона (уколико понуђач не достави изјаву);

 

 • Лиценца за снабдевање електричном енергијом, коју је издала Агенција за енергетику или адекватан документ предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има седиште, коју доставља у виду неоверене копије;

 

 • Потврда (уверење) Оператора преносног система да је понуђач активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду у претходне три године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, обавио минимално једну трансакцију електричне енергије са другим учесником на тржишту (неоверена копија);

 

 • Образац понуде попуњен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен печатом (поглавље VII);

 

 • Попуњен, потписан и печатом оверен Образац структуре цене (поглавље VII-6);

 

 • Модел уговора, попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом чиме понуђач потврђује да прихвата услове из модела уговора (поглавље VIII);

 

 • Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде – није обавезан (поглавље IX);

 

 • Образац изјаве о независној понуди попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица (поглавље X);

 

 • Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о давању средстава финансијског обезбеђења (поглавље XII);

 

 • Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона (поглавље XIV);

 

 • Понуђач је дужан да уз понуду достави и Изјаву на свом меморандуму, потписану од стране одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор о јавној набавци, поступити у складу са чл. 188. ст. 3. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити:
 • Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат наручиоца прикључен и
 • Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.

 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о независној понуди и Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

 1. ПАРТИЈЕ:

Ова јавна набавка није обликована по партијама.

 1. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 1. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Основна школа ,,Душан Вукасовић Диоген“, 11. октобра 36, 11279 Бечмен, са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку добара – електрична енергија, ЈН бр. 2.2.3/17 НЕ ОТВАРАТИ” или

Допуна понуде за јавну набавку добара – електрична енергија, ЈН бр. 2.2.3/17 НЕ ОТВАРАТИ” или

Опозив понуде за јавну набавку добара – електрична енергија, ЈН бр. 2.2.3/17 НЕ ОТВАРАТИ” или

 „Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – електрична енергија, ЈН бр. 2.2.3/17 НЕ  ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

 

 1. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

 

 1. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

 

 1. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из чл. 81. ст. 4. тач. од 1) до 2) Закона и то:

 • податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
 • опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

 

 1. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача на основу рачуна за испоручену електричну енергију који садржи број набавке и број и датум закљученог Уговора о испоруци електричне енергије. Рачун се формира на основу документа о очитавању утрошка електричне енергије којим Наручилац и Испоручилац потврђују испоручене количине електричне енергије за одређени обрачунски период.

 

 

Наручилац ће плаћање вршити месечно, за претходни месец, а по пријему исправне фактуре за испоручену електричну енергију, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана службеног пријема исправног рачуна. Не може се понудити авансно плаћање, односно понуда понуђача који понуди авансно плаћање биће одбијена као неприхватљива.

 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона.

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Понуђач је дужан да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну испоруку електричне енергије.

 

9.3. Захтев у погледу рока и места  испоруке добара

Понуђач је у обавези да испоруку електричне енергије изврши на мерна места наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у категорији широке потрошње, у свему према подацима датим у табели у поглављу IV конкурсне документације.

 

Испорука добара ће се вршити непрекидно од 00:00 h до 24:00 часова сваког дана на период од 12 (дванаест)  месеци, почев од дана закључења уговора., односно најдуже до искоришћења износа процењене вредности јавне набавке, уколико се иста искористи пре истека рока од 12 (дванаест) месеци од дана закључења уговора.

 

У случају промене снабдевача, испорука добара ће се вршити непрекидно од 00:00 h до 24:00h сваког дана од дана завршетка законске процедуре промене снабдевача (очитавањем бројила), у периоду од 12 (дванаест) месеци, односно најдуже до искоришћења процењене вредности јавне набавке, уколико се иста искористи пре истека рока од 12 (дванаест)  месеци од дана закључења уговора.

 

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) календарских дана од дана отварања понуда.

 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

 

9.5. Други захтеви

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране одговорног – овлашћеног лица и оверену печатом којом се обавезује да ће уколико му буде додељен Уговор у предметном поступку јавне набавке поступити у складу са чл. 188. ст. 3. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању Уговора закључити:

 1. Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен;
 2. Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.

 

 1. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

 

Цена у понуди исказује се у динарима  са и без пореза на додату вредност и са свим пратећим и зависним трошковима, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Цену је потребно изразити нумерички са две децимале.

У понуђену цену су укључени трошкови балансирања а нису урачунати трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије, као ни трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије.

Трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије ће се обрачунавати у складу са важећим Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије. Трошкови из наведених одлука ће бити саставни део рачуна за испоручену електричну енергију и примењиваће се на обрачунске величине за тарифне ставове за места примопредаја наручиоца, добијене од оператера дистрибутивног система.

Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије се обрачунавју као производ укупно измерене активне електричне енергије у обрачунском периоду изражене у kWh и висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије изражене у дин/kWh а која  се примењује у складу са одлукама Владе Републике Србије.

Цена је фиксна и не може се повећавати., осим за трошкове који су регулисани Законом о енергетици, уз достављање одговарајућих доказа.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чл. 92. Закона.

 1. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарству финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

 

 1. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија у обавези је да приликом потписивања уговора достави на име гаранције за добро извршење посла бланко сопствену меницу на износ 10% укупне вредности уговора без урачунатог ПДВ-а и да иста има важност трајања 10 (десет) дана дуже од дана истека рока за извршење уговорене обавезе. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија захтева за регистрацију менице, оверена од стране пословне банке понуђача, и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

 

 

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи за исти број дана за који ће бити продужен рок. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

 

Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив наручиоца.

 

Наручилац ће меницу вратити по истеку наведеног рока, на писани захтев понуђача.

 

 1. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве у складу са законом  понуђач означио у понуди, одбије давање информације која би значила поведу поверљивости података добијених у понуди, чува као пословну тајну имена заитересованих лица, понуђача као и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу садрже назнаку „ПОВЕРЉИВО“. Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено а у истом реду уз десну ивицу мора бити стављена ознака „ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведни начин.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

 

 1. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца: Основна школа ,,Душан Вукасовић Диоген“, 11. октобра 36, 11279 Бечмен, електронске поште на e-mail: office@kgbnabavke.rs или факсом на број: 011/3470-519, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде, радним данима (понедељак – петак) у времену од 08:00 – 15:00 часова. Захтев који пристигне ван радног времена сматраће се да је пристигао првог наредног радног дана.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 2.2.3/17”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона, и то:

– путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

 – ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

 

 1. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл. 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 1. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

 

 • поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
 • учинио повреду конкуренције;
 • доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи

 уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

 

 • одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношењ понуда. Доказ може бити:

 

 • правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
 • исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

 

 • исправа о наплаћеној уговорној казни;
 • рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

 

 • извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

 

 • изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
 • доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача,
 • други одговарајући доказ премерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

 

 1. 17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

 1. 18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, најповољнија понуда биће изабрана жребањем. Наручилац ће писано обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

 1. 19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 1. 20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

 1. 21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом на адресу: Основна школа ,,Душан Вукасовић Диоген“, 11. октобра 36, 11279 Бечмен, електронском поштом на e-mail: office@kgbnabavke.rs, факсом на број: 011/3470-519, радним данима (понедељак – петак) у времену од 08:00 – 15:00 часова. Захтев који пристигне ван радног времена сматраће се да је пристигао првог наредног радног дана. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из ст. 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. ове тач., а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоцу у поступку јавне набавке у складу са одредбама чл. 150. Закона.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из чл. 156. Закона;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу чл. 151. ст. 1. тач. 6) Закона, је:

 1. Потврда о извршеној уплати таксе из чл. 156. Закона која садржи следеће елементе:

   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак

        да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум

        извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

   (3) износ таксе из чл. 156. Закона чија се уплата врши – 60.000,00 динара;

   (4) број рачуна: 840-30678845-06;

   (5) шифру плаћања: 153 или 253;

   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

        заштиту права;

   (7) сврха: ЗЗП; Основна школа ,,Душан Вукасовић Диоген“, 11. октобра 36, 11279 Бечмен; јавна набавка број  2.2.3;

   (8) корисник: буџет Републике Србије;

   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена

         уплата таксе;

  (10) потпис овлашћеног лица банке, или

 

 1. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3.Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

 1. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са Законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 166. Закона.

 1. 22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да Уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из чл. 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чл. 112. ст. 2. тач. 5) Закона.

 

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

Понуда бр. ________________ од ________________за јавну набавку добара – електричне енергије за потребе Основне школе ,,Душан Вукасовић Диоген“ из Бечмена, ЈН бр. 2.2.3/17.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Назив понуђача:

 

Адреса понуђача:

 

Матични број понуђача:

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

Име особе за контакт:

 

Електронска адреса понуђача (мејл):

 

Телефон:

 

Телефакс:

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

 

Лице овлашћено за потписивање говора:

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ

 

А) САМОСТАЛНО

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

 

Напомена:

 Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

       

1)

Назив подизвођача:

 

 

Адреса:

 

 

Матични број:

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

Име особе за контакт:

 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

2)

Назив подизвођача:

 

 

Адреса:

 

 

 

Матични број:

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

Име особе за контакт:

 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

 

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

Адреса:

 

 

Матични број:

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

Име особе за контакт:

 

 

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

Адреса:

 

 

Матични број:

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

Име особе за контакт:

 

 

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

Адреса:

 

 

 

Матични број:

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

Име особе за контакт:

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: ДОБРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЈН бр. 2.2.3/17

 

 

Опис предмета јавне набавке:

 

Потпуно снабдевање електричном енергијом

Рок и начин плаћања:

У року од 45 (четрдесетпет) дана од дана службеног пријема исправног рачуна, уплатом на рачун понуђача на основу рачуна за испоручену електричну енергију.

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) дана:

–        

–        

 ____ дана од дана јавног отварања понудa.

 

Период испоруке:

 

Период од 12 (дванаест) месеци, почев од дана закључења уговора, односно до утрошка планираних средстава

 

 

 

Предмет набавке

 

 

Јединица

мере

 

Процењене количине

 

Јединична цена

без ПДВ-а

(дин.)

1

2

3

4

Активна енергија

виша тарифа

kWh

16.928

 

Активна енергија

нижа тарифа

kWh

5.138

 

Активна енергија

јединствена тарифа

kWh

24.023

 

 

Колона 4 (јединична цена без ПДВ-а) – нису урачунати трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије, трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и акциза за утрошену електричну енергију.

Начин испоруке електричне енергије

 • Врста продаје: стална, гарантована и одређена на основу остварене потрошње наручиоца, на местима примопредаје током периода снабдевања.

 

 

 • Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње наручиоца на местима примопредаје током периода снабдевања.
 • Оквирни обим динамике испоруке: према планираној потрошњи за 2017. годину (на основу утрошка електричне енергије за период јануар – децембар 2016. године) из табела које су саставни део конкурсне документације.

 

 • Период испоруке: 12 (дванаест) месеци од дана закључења Уговора.

 

Прилог обрасца понуде:  Образац структуре цена (Поглавље VII-тачка 6).

 

Датум:___________________                                       ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

 

 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

 

М. П.

Напоменa:

 

 Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

 

 

 

 

6) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ  ЦЕНА  

 1. Јединична цена kWh за сва места примопредаје.

 

Предмет набавке

 

Процењене количине

(kWh)

Јединична цена

без  ПДВ-а (дин.)

 

Укупна

цена  без ПДВ-а

(дин.)

Јединична цена

са ПДВ-ом (дин.)

Укупна цена

са ПДВ-ом (дин.)

1

2

3

4

5

6

Активна енергија

 (ВТ)

16.928

       

Активна енергија

 (НТ)

5.138

       

Активна енергија

 (ЈТ)

24.023

       

УКУПНО:

     

 

Упутство о попуњавању обрасца:

 

 

 • У колони 3 уписати јединичну цену без ПДВ а;

 

 • У колони 4 уписати укупну цену без ПДВа, за процењене количине;

 

 • У колони 5 уписати јединичну цену са ПДВом;

 

 • У колони 6 уписати укупну цену са ПДВом, за процењене количине,
 • У ред УКУПНО сабрати колоне 4 и 6.

 

Јединична цена kWh обухвата цену испоручене електричне енергије, трошак балансирања и све остале зависне трошкове.

 1. Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије: Према важећим Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије (у периоду обрачуна), на дистрибутивном подручју Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије, а на које је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и које су објављене у Службеном гласнику Републике Србије;

 

 1. Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије: У складу са одлукама Владе Републике Србије о мерама подстицања за повлашћене произвођаче електричне енергије.

 

 1. Aкцизе за утрошену електричну енергију: Основица за обрачун акцизе на електричну енергију чини цена електричне енергије у коју се урачунавају сви трошкови који су директно везани за испоручену електричну енергију, а у складу са законом којим се уређује област енергетике.

                       Датум:___________                          М. П.                                     Понуђач

                                                                                                                _______________________

Напомена:

Понуђену јединачну цену исказати на две децимале.

Сагласност на примену начина обрачуна наведених у тачкама 2. 3. и 4. овог образца верификује понуђач својим потписом на овом обрасцу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

 

Модел уговора попунити, потписати и оверити печатом!

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА Електрична енергија  

 

 

 

Закључен између уговорних страна:

 

 1. Основна школа „Душан Вукасовић Диоген “, 11. октобра 36, 11279 Бечмен, матични број: 07019491, ПИБ: 100130499 рачун број: 840-1564660-75 код Управе за трезор, коју заступа директор Душко Недељковић, у даљем тексту Наручилац.

 

 

 

 

 

 1. Пун назив испоручиоца ____________________________________, из ____________________,

 

ул. _______________________бр. _____, матични бр.: ____________, ПИБ: ________________,

 

рачун бр. ____________________ код пословне банке _________________________, кога заступа

 

_____________________________________, у даљем тексту Испоручилац.

 

Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем, односно понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор у складу са споразумом из дела V конкурсне документације.

 

 

Члан 1.

 

Уговорне стране констатују да је Наручилац Одлуком о додели уговора бр. _______ од _____2017. године, изабрао Испоручиоца као најповољнијег понуђача за набавку и испоруку добара Основној школи ,,Душан Вукасовић Диоген“ из Бечмена, по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности бр. 2.2.3/17.

 

 

Предмет Уговора

 

Члан 2.

 

Предмет уговора је потпуно снабдевање електричном енергијом, са балансном одговорношћу, Основне школе ,,Душан Вукасовић Диоген“ из Бечмена у складу са конкурсном документацијом и по спецификацији усвојене понуде Испоручиоца бр. ______ од ________2017. године, која чини саставни део Уговора.

 

Вредност добара – цена

Члан 3.

 

Уговорне стране утврђују да јединична цена активне енергије – виша тарифа износи ______________ динара без ПДВ-а, односно ______________ динара са ПДВ-ом, јединична цена активне енергије – нижа тарифа износи ______________  динара без ПДВ-а, односно ______________ динара са ПДВ-ом, јединична цена активне енергије – јединствена тарифа износи ______________  динара без ПДВ-а, односно ______________ динара са ПДВ-ом.

 

Укупна вредност уговора је до износа процењене вредности јавне набавке, односно до ________________ динара без ПДВ-а (уписује наручилац).

 

У цену испоруке урачуната је цена електричнe енергије, трошак балансирања, без акцизе за утрошену електричну енергију, трошкова услуге приступа и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије и трошкова накнаде за подстицај повлашћених произвођача.

Трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије ће се обрачунавати у складу са важећим Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије на дистрибутивном подручју Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије а на које је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и које су објављене у Службеном гласнику Републике Србије. Трошкови из наведених одлука ће бити саставни део рачуна за испоручену елелктричну енергију и примењиваће се на обрачуснке величине за тарифне ставове за места примопредаја купца, добијене од оператора дистрибутивног система.

Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије се обрачунавају као производ укупно измирене активне електричне енергије у обрачунском периоду изражене у kWh и висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, изражене у дин/kWh а која се примењује у складу са одлукама Владе Републике Србије.

Основица за обрачун акцизе на електричну енергију чини цена електричне енергије у коју се урачунавају сви трошкови који су директно везани за испоручену електричну енергију, а у складу са законом којим се уређује област енергетике.

 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и може се мењати током трајања овог Уговора само у односу на трошкове који су дефинисани Законом и подзаконским прописима уз достављање одговарајућих доказа, уз претходну писану сагласност Наручиоца добара и то Анексом овог уговора.

 

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши најкасније у року од 45

 

(четрдесетпет) календарских дана од дана пријема исправног рачуна, који се формира на основу документа о очитавању утрошка електричне енергије којим Наручилац и Испоручилац потврђују испоручене количине електричне енергије за одређени обрачунски период.

 

Испоручилац је у обавези да достави Наручиоцу исправну фактуру у текућем месецу за електричну енергију испоручену у претходном месецу, која мора да садржи у себи исказану цену испоручене електричне енергије, податке о обрачунском периоду, као и накнаде прописане законом (трошкови приступа систему за пренос и дистрибуцију електричне енергије и накнада за подстицај повлашћених произвођача), порезе и остале обавезе или информације из чл. 144. Закона о енергетици. Све достављене фактуре морају у свом садржају имати број и датум закљученог Уговора о испоруци електричне енергије.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из чл. 39. ст. 1. Закона о јавним набавкама.

 

Место и начин испоруке добара

Члан 5.

 

Место испоруке добара су мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у категорији широке потрошње електричне енергије.

Количина електричне енергије одређиваће се по основу остварене потрошње Наручиоца на месту примопредаје током периода снабдевања. Испорука је стална и гарантована на годишњем нивоу.

Испоручилац је комплетно балансно одговоран (100%) за свако место примопредаје Наручиоцу Испоручилац сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке.

 

 

Преглед мерних места наручиоца

 

 

Ред.

бр.

Локација мерног места

Адреса мерног места

 

ЕД број

 

Број

бројила

 

Категорија потрошње

Одобрена снага

(kW)

1.

Основна школа „Душан Вукасовић Диоген”, Бечмен

11. октобра 36, 11279 Бечмен           

36609260

 

520173

Широка потрошња

17,25

 

2.

Основна школа „Душан Вукасовић Диоген”, Бечмен

11. октобра 37, 11279 Бечмен           

53511770

9859443

широка потрошња

           

5,75

3.

Основна школа „Душан Вукасовић Диоген”, Бечмен

Хероја Пинкија, 11279 Бечмен

92892830

62244008

широка потрошња

17,25

4.

Основна школа „Душан Вукасовић Диоген”, Петровчић

Душана Вукасовића 5, 11279 Бечмен

45546650

 

8255025

широка потрошња

17,25

5.

Основна школа „Душан Вукасовић Диоген”, Бечмен

11. октобра 36, 11279 Бечмен

99969030

642

широка потрошња

34,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупно планирана потрошња у 2017. години

 

Виша тарифа

 (kWh)

Нижа тарифа

(kWh)

Јединствена тарифа (kWh)

Укупно

 (kWh)

1

2

 

3

16.928

5.138

24.023

46.089

 

 

Члан 6.

 

Испоручилац је дужан, у складу са чл. 188. ст. 3. Закона о енергетици, да најкасније у року од 5 (пет) дана од дана потписивања овог уговора, а пре отпочињања са снабдевањем, закључи:

 • Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат крајњег купца прикључен;

 

 • Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.

 

Квалитет испоручених добара

Члан 7.

Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије вршиће се у складу са Правилима о раду тржишта електричне енергије („Службени гласник РС“, бр.120/2012), Правилима о раду преносног система и Изменама и допунама Правила о раду преносног система („Службени гласник“ бр. 3/2012) и Правилима о раду дистрибутивног система, Законом о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/2014) и Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Службени гласник РС“, бр. 63/2013).

 

Члан 8.

 

Испоручилац је дужан да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну испоруку електричне енергије. Свако искључење електричне енергије, без обзира на временско трајање искључења, обавезно је најавити наручиоцу најмање 24 (двадесетчетири) сати пре сата искључења.

 

 

Члан 9.

 

 • случају утврђених недостатака у квалитету и обиму испоруке добара, као и неадекватном обрачуну утрошка електричне енергије Наручилац има право да у року од 8 (осам) дана од дана пријема фактуре поднесе приговор Испоручиоцу. Испоручилац је дужан да у року од 8 (осам) дана, од дана пријема приговора одлучи о приговору Наручиоца.

 

 • случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате односно преузете електричне енергије, као валидан податак користиће се податак Оператора преносног система.

 

 

Извршење обавеза

Члан 10.

 

Испоручилац ће део испоруке уговорених добара извршити преко подизвођача Привредног друштва ______________________________, са седиштем _________________________, ПИБ:

 

____________, матични бр.: ______________ односно у групи понуђача коју чине Привредно друштво

 

______________________________, са седиштем _________________________, ПИБ: ____________, матични бр.: ______________.

 

Испоручилац у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за обавезе од стране подизвођача, као да их је сам извршио.

Испоручилац одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.

 

Финансијско обезбеђење

Члан 11.

 

Испоручилац се обавезује да приликом закључења Уговора преда Наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, у корист Наручиоца, у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 10 (десет) дана дужим од уговореног рока за испоруку добара, с тим да евентуални продужетак рока за испоруку добара, има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за испоруку добара.

 

Испоручилац је дужан да уз меницу и менично овлашћење из претходног става достави и захтев за регистрацију менице оверен од банке у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/2011) заједно са доказом о упису у Регистар меница и овлашћења НБС.

 

Резервно снадбевање

Члан 12.

Уколико  Наручилац до истека уговора не закључи уговор о снадбевању електричном енергијом у 2017. години,  на захтев Наручиоца, Испоручилац  је дужан да Наручиоцу обезбеди резервно снадбевање у складу са чл. 145. и 146. Закона о енергетици.

Ослобађање од одговорности

Члан 13.

Испоручилац и Наручилац могу бити ослобођени од одговорности за накнаду штете у случају више силе.

Виша сила ослобађа Испоручиоца да испоручи, а Наручиоца да преузме количине добра утврђене овим уговором за време њеног трајања.

Као виша сила за Испоручиоца и Наручиоца сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл) као и догађаји и околности које су настале после закључења уговора, који онемогућавају извршење уговорених обавеза, које Испоручилац  није могао спречити, отклонити или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти државних органа и Оператора система, донети у складу са правилима о раду система, а у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.

Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести писаним путем другу уговорну страну о настанку, врсти и трајању више силе уколико се њено трајање могло предвидети, као и да предузме активности ради ублажавања последица више силе.

За време трајања више силе права и обавезе уговорних страна мирују и не примењују се санкције за неизвршење уговорних обавеза.

Уговорна страна погођена вишом силом обавезна је да докаже настанак више силе документом издатим од стране надлежних органа.

У случају да догађај више силе спречавају уговорне стране да извршавају своје обавезе за период дужи од једног месеца, исте ће споразумно одлучити о даљој примени овог Уговора. Уговорна страна код које није наступила виша сила има право на раскид уговора и дужна је да о томе писаним путем обавести другу уговорну страну.

 

Мере заштите

Члан 14.

 

Испоручилац је дужан да приликом испоруке добара који су предмет Уговора, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/2005).

 

Заштита података наручиоца

Члан 15.

Испоручилац је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу.

Раскид Уговора

Члан 16.

 

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

 

О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна да писаним путем обавести другу уговорну страну. Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 (петнаест) дана од дана пријема писаног обавештења о раскиду Уговора.

 

Остале одредбе

Члан 17.

 

Испоручилац је дужан да у складу са одредбом чл. 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писано обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

 

Члан 18.

 

Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писаној форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

 

 

Члан 19.

 

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима.

 

 

Члан 20.

 

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.

У случају да се настали спор не може решити мирним путем спорове из овог Уговора решаваће Привредни суд у Београду.

 

 

Члан 21.

 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна и закључује се на период од 12 (дванаест) месеци, почев од дана закључења уговора, односно најдуже до искоришћења износа процењене вредности јавне набавке, уколико се исти искористи пре истека рока од 12 (дванаест)  месеци од дана закључења уговора.

  У случају промене снабдевача Уговор се примењује од дана за који Оператор система обезбеђује  мерне податке за место примопредаје купца (дан промене снабдевача) и закључује се на период од 12 (дванаест) месеци, односно најдуже до искоришћења износа процењене вредности јавне набавке, уколико се исти искористи пре истека рока од 12 (дванаест)  месеци од дана закључења Уговора.

 

Члан 22.

 

          Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

 

 

 

НАРУЧИЛАЦ:                                                                                 ИСПОРУЧИЛАЦ:

 

__________________________ М. П.                                М. П. ______________________________

                                                                                           Име и презиме овлашћеног лица

 

Датум:  ___________                                                       М.П.   _______________________

                                                                                                       Потпис овлашћеног лица

 

 

Напомена:

 

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

 

 

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

У складу са чл. 88. Ст. 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

 

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

   
   
   
   
   
   

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

 

 

 

Датум: ________________                                                 М. П.           __________________________           

                                                                                                                            Потпис понуђача

 

 

Напомена:

Достављање овог обрасца није обавезно.

 

 

 

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

 

У складу са чл. 26. Закона, ________________________________________,

                                                                            (Назив понуђача)

даје:

 

И З Ј А В У

 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара – електричне енергије, за потребе Основне школе ,,Душан Вукасовић Диоген“ из Бечмена, ЈН бр. 2.2.3/17, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

 

 

Датум: ________________                                                 М. П.           __________________________           

                                                                                                                            Потпис понуђача

 

 

Напомена:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу Закона о јавним набавкама којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу чл. 82. ст. 1. тач. 2) Закона.

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

XI МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

Менично писмо – овлашћење за добро извршење посла

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља) и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК: ______________________________________________   (унети одговарајуће податке)

МБ:____________________________

ПИБ:_________________________

ТЕКУЋИ РАЧУН:________________________________

Издаје

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

За корисника бланко сопствене менице

Наручилац: Основна школа ,,Душан Вукасовић Диоген“, 11. октобра 36, 11279 Бечмен (у даљем тексту Поверилац).

Предајемо вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу бр.__________________(унети серијски бр. менице) може попунити у износу од _____________________динара (уписати износ који представља 10% укупне уговорене цене без ПДВ-а) као гаранцију за добро извршење посла са роком важности од  10 (десет) дана  од истека рока за коначно извршење посла односно до ____.2018. године. Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од ________________ динара и словима ________________________динара и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна дужника_________________________________________________________________________________________________ (навести одговарајуће податке дужника – издаваоца менице, назив и адресу)

код банака, а у корист Повериоца.

Меница je неопозива, безусловна и наплатива на први позив наручиоца.

 

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на састављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника.

 Меница је оверена и потписана од стране овлашћеног лица за заступање дужника _____________________________________(име и презиме овлашћеног лица)

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) за Дужника.  

                                                                                                                           Издавалац менице

Место и датум:_____________                                                                  _____________________

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

 

 

 

И З Ј А В А

 

О ДАВАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

 

 

 

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да ћемо приликом закључења Уговора предати наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, у корист наручиоца, у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 10 (десет) дана дужим од уговореног рока за испоруку добара, с тим да евентуални продужетак рока за испоруку добара, има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за испоруку добара.

 

Истовремено се обавезујемо да уз меницу и менично овлашћење из претходног става доставимо копију картона депонованих потписа овлашћеног лица и копију захтева за регистрацију менице овереног од банке у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/2011, 80/2015 i 76/2016) заједно са доказом о упису у Регистар меница и овлашћења НБС.

 

 

 

 

Датум:___________________                                      

 

                                                                                                    Име и презиме овлашћеног лица

 

 

 

 

М. П.

                                                                                                           Потпис овлашћеног лица

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 1. ЗАКОНА

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 1. ЗАКОНА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

          У складу са чл. 77. ст. 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

          Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара – електричне енергије, за потребе Основне школе ,,Душан Вукасовић Диоген“ из Бечмена, ЈН бр. 2.2.3/17, испуњава све услове из чл. 75. ст. 1. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

 • Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

 

 • Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

 

 

Место:_____________                                                                                              Понуђач:

Датум:_____________                                                    М. П.                     _____________________                                                       

 

Напомена:

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 1. ЗАКОНА

 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕНАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

 

У складу са чл. 77. ст. 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

 

И З Ј А В У

 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке добара – електричне енергије, за потребе Основне школе ,,Душан Вукасовић Диоген“ из Бечмена, ЈН бр. 2.2.3/17, испуњава све услове из чл. 75. ст.1. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

 • Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 • Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)  Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

 

Место:_____________                                                                                   Подизвођач:

Датум:_____________                                         М. П.                            _____________________   

 

 

 

 

 

Напомена:                                 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

 

 

 

 

XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗАКОНА

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

          У складу са чланом 75.став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

 

                                                                            И З Ј А В У

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара – електричне енергије за потребе Основне школе ,,Душан Вукасовић Диоген“ из Бечмена, ЈН бр. 2.2.3/17, изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

 

 

Место:_____________                                                                 Понуђач:

 

Датум:_____________                         М. П.                     _____________________                                                       

 

 

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.