Грађевинско-занатски радови

ОСНОВНА ШКОЛА  „ДУШАН ВУКАСОВИЋ ДИОГЕН“

Октобра 36, 11279 Бечмен

Број: 964

Датум: 24.07.2017. године 

На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Основна школа “Душан Вукасовић Диоген” из Бечмена,

 

о б ј а в љ у ј е

П  О  З  И  В

 

за подношење понуда за набавку радова – грађевинско-занатски радови 

ЈН бр. 2.3.6/17 

 1. Назив наручиоца: Основна школа “Душан Вукасовић Диоген”. 
 1. Адреса: октобра 36, 11279 Бечмен. 
 1. Интернет страна наручиоца: osbecmendiogen.edu.rs. 
 1. Врста наручиоца: Просвета. 
 1. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности. 
 1. Опис предмета јавне набавке: Набавка радова – грађевинско-занатски радови. 
 1. Назив и ознака из општег речника набавки: 454531000-8 – Радови на реновирању. 
 1. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 
 1. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и сајта школе.
 1. Начин подношења понуде и рок за подношење понуда:

Понуде се достављају у запечаћеној коверти, на адресу: Основна школа „Душан Вукасовић Диоген”, 11. октобра 36, 11279 Бечмен – Комисији за спровођење јавне набавке, или лично предајом у секретаријату установе, са назнаком на лицу коверте: »Понуда за јавну набавку радова – грађевинско-занатски радови, ЈН бр. 2.3.6/17 НЕ ОТВАРАТИ«. На полеђини коверте написати адресу, контакт телефон, мејл и ознаку предмета јавне набавке.

Рок за подношење понуда је до 03.08.2017. године до 11:30 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

 1. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће извршено дана 03.08.2017. године у 12:00 часова, у просторијама школе, на адреси: Основна школа „Душан Вукасовић Диоген”, 11. октобра 36, 11279 Бечмен. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења комисији за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.
 1. Рок за доношење одлуке: 10 (десет) дана од дана отварања понуда. 
 1. Контакт лице:
 • Драгомир Крстовић, службеник за јавне набавке
 • Мејл: office@kgbnabavke.rs
 • Факс: 011/3470-519

ОСНОВНА ШКОЛА

„ДУШАН ВУКАСОВИЋ ДИОГЕН“

 1. октобра 36

11279 Бечмен

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

-ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ-

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

ЈН бр. 2.3.6/17

 

 

 

Јул2017. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 2.3.6/17 деловодни број 932 од 13.07.2017. године и Решења о именовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке мале вредности број 2.3.6/17, деловодни број 933 од 13.07.2017. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности радова

– Грађевинско-занатски радови

ЈН бр. 2.3.6/17

 

Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

3

II

Подаци о предмету јавне набавке

4

 

III

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и сл.

4

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

5

V

Упутство понуђачима како да сачине понуду

11

VI

Образац понуде

22

VII

Модел уговора

49

VIII

Образац трошкова припреме понуде

55

IX

Образац изјаве о независној понуди

56

X

Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. став 1. Закона

57

XI

Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. став 2. Закона

59

XII

Изјава о реализацији закључених уговора

60

XIII

Образац изјаве о кадровском капацитету

61

XIV

Образац изјаве о техничком капацитету

62

 

 

 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

 1. Подаци о наручиоцу:
 • Назив: Основна школа “Душан Вукасовић Диоген”
 • Адреса: 11. октобра 36, 11279 Бечмен.
 • ПИБ: 100130499
 • Матични број: 07019491
 • Сајт: osbecmendiogen.edu.rs

 

 1. Категорија наручиоца: Просвета.

 

 1. Врста поступка јавне набавке:

 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и са свим другим важећима законским и подзаконским прописима који регулишу предметну набавку радова.

 

 1. Предмет јавне набавке:

 

Предмет јавне набавке број 2.3.6/17 су радови – Грађевинско-занатски радови, за потребе Основне школе „Душан Вукасовић Диоген“ из Бечмена.

 

 

 1. Циљ поступка:

 

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

 

 

 1. Начин преузимања конкурсне документације:

 

Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и сајта школе.

 

 1. 7. Контакт лице:
 • Драгомир Крстовић, службеник за јавне набавке
 • Мејл: office@kgbnabavke.rs
 • Факс: 011/3470-519

 

 

 

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 2.3.6/17 су радови – Грађевинско-занатски радови, за потребе Основне школе „Душан Вукасовић Диоген“ из Бечмена.

 

 • Oзнака и назив из Општег речника набавки: 454531000-8 – Радови на реновирању.

                                                                                               

 

 1. Партије

Јавна набавка није обликована по партијама.

 

III ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

 

Врста, опис и количина радова дати су у предмеру радова (поглавље VI тачка 6) који је саставни део понуде. Контрола извршења радова спроводиће се преко одговорног лица кога решењем одређује наручилац.

 

Понуђач је обавезан да обезбеди гаранцију квалитета у гарантном року који је дат кроз упутство понуђачима како да сачине понуду и кроз модел уговора.

 

За сваки уграђени материјал у објекат извођач радова је дужан да прибави одговарајући атест да производ одговара траженом квалитету и достави га инвеститору са назнаком да се атест односи искључиво на материјал који се уграђује.

 

Наручилац је обавезан да обезбеди:

 • одговарајући простор за складишење опреме и материјала,
 • неометање Извођача радова током вршења радова.

 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, Извођач је дужан да писано обавести стручни надзор Наручиоца и самог наручиоца о потреби за извођењем вишкова радова.

Извођач је обавезан да, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама.

Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана пријема.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем ће се закључити анекс уговора. У наведеном случају, Наручилац је дужан да донесе Одлуку о измени уговора коју је дужан да у року од 3 (три) дана од дана доношења објави на Порталу јавних набавки, а Извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Извођач ће извести вишкове радова, с тим да укупна вредност вишкова радова не може прећи 10 % од уговорене вредности.

Јединичне цене за све позиције из предмера и предрачуна радова из усвојене понуде Извођача за које се утврди постојање вишкова радова остају фиксне и непроменљиве.

Извођење вишка радова до 10 % вредности укупно уговорених радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

 

Рок за извођење радова: Не може бити дужи од  30 (тридесет) календарских дана.

 

Место извршења радова: Основна школа „Душан Вукасовић Диоген“, 11. октобра 36, 11279 Бечмен и Основна школа „Душан Вукасовић Диоген“, Петровчић.

 

Наручилац ће омогућити потенцијалним понуђачима обилазак локације где треба да се изведу радови који су предмет набавке. Особа за контакт у вези обиласка локације: Душко Недељковић, директор школе, телефон: 011/8438-217 и 060/0404-534.

 

 

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

 

 • Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

 

 • Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

 

 • Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

 

3)  Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима

     Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст.

 1. тач. 4) Закона);

 

 • Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

 

 • Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
 • У погледу финансијског капацитета услов је:
 • да је понуђач у последњих 12 месеци, који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда био ликвидан и да није пословао са губитком у 2014. и 2015. години;
 • У погледу пословног капацитета услов је:

 

 • да је понуђач у последње три године од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки извео радове  који су предмет набавке у вредности не мањој  од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а;

 

 • да је понуђач успоставио следеће стандарде:

 

 • ISO 9001:2008
 • ISO 14001:2004
 • OHSAS 18001:2007

 (који обухватају и грађевинске радове).

 

 • У погледу кадровског капацитета услов је да понуђач располаже кадровским капацитетом, односно да понуђач на дан подношења понуда има радно ангажована лица, минимум 12 (дванаест) лица, од тога:
 • минимум једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 410 – Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско – занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње или минимум једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 412 – Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско – занатских радова на објектима нискоградње
 • зидар …………………………………………………………………………………………….. 2
 • водоинсталатер …………………………………………………………………………….. 1
 • бравар …………………………………………………………………………………………… 1
 • електричар …………………………………………………………………………………….. 1
 • изолатер ………………………………………………………………………………………… 1
 • керамичар ………………………………………………………………………………………. 1
 • бравар ……………………………………………………………………………………………. 1
 • лимар …………………………………………………………………………………………….. 1
 • помоћни радници …………………………………………………………………………….. 2

За лица ван радног односа – ангажована у складу са Законом о раду („Службени   гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) период радног  ангажовања мора да покрива период за који се уговара предметна јавна набавка.  

 

 • У погледу техничког капацитета услов је да понуђач располаже довољним техничким капацитетом, односно да понуђач на дан подношења понуда има минимум:

 

 • теретно возило (максималне носивости до 3,5 т) ………………………… 2 ком.

 

 

 • Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

 

 • Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

 

 

 

 1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

 

 

 • Понуђач испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона доказује на следећи начин:

 

 • Услов из члана 75. став 1. тачка 1) Закона –

 

Доказ:

 

У случају да је понуђач правно лице доставља извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

 

У случају да је понуђач предузетник доставља извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

 

 • Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона –

 

      Доказ:

 

 Правна лица:

 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

 

 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала.

 

 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

 

 

Предузетници и физичка лица:

 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

 

Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

 

 

3) Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона –

 

 Доказ:

 

Уверење Пореске управе Министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

 

Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

 

 

Напомена:

 

Уместо доказа из члана 75. став 1. тачке 1) – 4) понуђач може да достави потписану и оверену Изјаву – Образац бр. X.

 

 • Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

 

Доказ: потписан и оверен Образац XI.

 

Докази од 1 до 4 се достављају у неовереним копијама с тим да наручилац, може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, тражити на увид оригинале или оверене копије.

 

У складу са чланом 78. став 5. Закона, понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници АПР-а, није дужан да достави доказе из члана 75 став 1. тачке од 1 до 4 ако приложи копију извода из наведеног регистра или јасно у понуди назначи да је регистрован у Регистру АПР-а.

 

 • Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) У погледу финансијског капацитета услов је:

 • да је понуђач у последњих 12 месеци, који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда био ликвидан и да није пословао са губитком у 2014. и 2015. години;

   

   Доказ:

 

 • Билансе успеха за 2014. и 2015. годину.

 

 • Потврда о броју дана неликвидности (неоверена) одштампана са сајта Народне банке Србије са адресе http://www.nbs.rs/internet/latinica/67/pn.htмl – под називом Претраживање дужника у принудној наплати где се добија податак о ликвидности у последње три године.

 

2) У погледу пословног капацитета услов је:

 

 • да је понуђач у последње три године од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки извео радове  који су предмет набавке у вредности не мањој  од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а;

 

 • да је понуђач успоставио следеће стандарде:
 • ISO 9001:2008
 • ISO 14001:2004
 • OHSAS 18001:2007

 (који обухватају и грађевинске радове).

 

Доказ:

 

 • Изјава о реализацији закључених уговора (Образац XII).
 • Копије важећих сертификата.

 

3) У погледу кадровског капацитета услов је да понуђач располаже кадровским капацитетом, односно да понуђач на дан подношења понуда има радно ангажована лица, минимум 12 (дванаест) лица, од тога: 

 • минимум једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 410 – Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско – занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње или минимум једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 412 – Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско – занатских радова на објектима нискоградње
 • зидар …………………………………………………………………………………………….. 2
 • водоинсталатер …………………………………………………………………………….. 1
 • бравар …………………………………………………………………………………………… 1
 • електричар …………………………………………………………………………………….. 1
 • изолатер ………………………………………………………………………………………… 1
 • керамичар ………………………………………………………………………………………. 1
 • бравар ……………………………………………………………………………………………. 1
 • лимар …………………………………………………………………………………………….. 1
 • помоћни радници …………………………………………………………………………….. 2

За лица ван радног односа – ангажована у складу са Законом о раду („Службени   гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) период радног  ангажовања мора да покрива период за који се уговара предметна јавна набавка.  

 

Доказ:

 

 • Копија лиценце 410 или 412 и потврда Инжењерске коморе Србије о поседовању важеће лиценце.

 

 • Изјава о кадровском капацитету (образац XIII).

 

4) У погледу техничког капацитета услов је да понуђач располаже довољним техничким капацитетом, односно да понуђач на дан подношења понуда има минимум:

 

 • теретно возило (максималне носивости до 3,5 т) ………………………… 2 ком.

 

Доказ:

 

–  Изјава о техничком капацитету (образац XIV).

 

 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, с тим да је дужан да у пропратном акту наведе који су то докази и да наведе интернет страницу надлежног органа са потребним детаљима из којих се недвосмислено може приступити траженом доказу.

 

Понуђач је дужан да без одлагања писано обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинале или оверене копије свих или појединих доказа о испуњености услова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

 

 1. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача, име, презиме и телефон особе за контакт. Омот (коверта) на предњој страни мора имати заводни печат и број понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Основна школа „Душан Вукасовић Диоген“, 11. октобра 36, 11279 Бечмен, ,,Понуда за јавну набавку радова – Грађевинско-занатски радови, ЈН бр. 2.3.6/17 НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 03.08.2017. године до 11:30 часова без обзира на начин на који се доставља.

Јавно отварање понуда биће истог дана, тј. 03.08.2017. године у 12:00 часова у просторијама школе, на адреси: Основна школа „Душан Вукасовић Диоген“, 11. октобра 36, 11279 Бечмен. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и време пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

 

Понуда мора да садржи:

 1. Образац понуде попуњен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен печатом (Поглавље VI);

 

 1. Попуњен, потписан и печатом оверен Образац – Предмер и предрачун радова и образац структуре цене (Поглавље VI – 6);

 

 1. Модел уговора, попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом чиме понуђач потврђује да прихвата услове из модела уговора (Поглавље VII);

 

 1. Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде – није обавезан (Поглавље VIII);

 

 1. Образац изјаве о независној понуди попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица (Поглавље IX);

 

 1. Изјаву понуђача из Поглавља X, попуњена, потписана од стране овлашћеног лицаи оверена печатом о испуњавању услова из члана 75. Закона о јавним набавкама (и изјаву подизвођача уколико их има ):

 

 1. Изјаву понуђача из Поглавља XI, попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом о испуњавању услова из члана 75. став 2. Закона о јавним;

 

 1. Доказ о испуњености додатних услова:

– Билансе успеха за 2014. и 2015. годину.

– Потврда о броју дана неликвидности (неоверена) одштампана са сајта Народне банке Србије са адресе http://www.nbs.rs/internet/latinica/67/pn.htмl – под називом Претраживање дужника у принудној наплати где се добија податак о ликвидности у последње три године.

 

 1. Доказ о испуњености додатних услова:

– Изјава о реализацији закључених уговора (Образац XII).

– Копије важећих сертификата.

 

 1. Доказ о испуњености додатних услова:

Копија лиценце 410 или 412 и потврда Инжењерске коморе Србије о поседовању важеће лиценце.

Изјава о кадровском капацитету (Образац XIII).

 1. Доказ о испуњености додатних услова:

 

Изјава о техничком капацитету (Образац XIV).

 

 1. 12. Средство финансијског обезбеђења – Меница за озбиљност понуде на износ 5% укупне вредности уговора без ПДВ-а.

 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о независној понуди и Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

 1. ПАРТИЈЕ

Ова јавна набавка није обликована по партијама.

 

 1. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

 1. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Основна школа „Душан Вукасовић Диоген“, 11. октобра 36, 11279 Бечмен, са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку радова Грађевинско-занатски радови, ЈН бр. 2.3.6/17НЕ ОТВАРАТИ” или

Допуна понудеза јавну набавку радова Грађевинско-занатски радови, ЈН бр. 2.3.6/17НЕ ОТВАРАТИ” или

Опозив понудеза јавну набавку радова Грађевинско-занатски радови, ЈН бр.2.3.6/17НЕ ОТВАРАТИ” или

Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Грађевинско-занатски радови, ЈН бр. 2.3.6/17НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

 1. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

 

 1. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

 

 1. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. од 1) до 2) Закона и то податке о:

 • податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
 • опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

 

 1. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Наручилац ће извршити плаћање у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема окончане ситуације коју Извођач испоставља Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова, на основу изведених количина уговорених радова и уговорених цена.

 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

 

9.2. Захтев у погледу рок извођења радова

Рок за извођење радова не може бити дужи од 30 (тридесет) календарских дана, од дана увођења у посао. Понуда у којој је назначено супротно одбиће се као неприхватљива.

 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) календарских дана од дана отварања понуда.

 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

 

 

9.4. Захтев у погледу гарантног рока

 

Минимални гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године рачунајући од дана примопредаје радова по отклањању свих примедби и закљученом коначном обрачуну. За уграђене материјале и уграђену опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

 

 1. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена у понуди исказује се у динарима са и без пореза на додату вредност и са свим пратећим и зависним трошковима, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Цену је потребно изразити нумерички са две децимале.

Цена је фиксна и не може се повећавати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

 

 1. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарству финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

 

 1. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

 

 • Понуђач је дужан да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то меницу на износ 5% укупне вредности уговора без ПДВ-а и да иста има важност трајања најмање колико и важење понуде. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење писмо. Уз меницу мора бити достављена копија захтева за регистрацију менице, оверена од стране пословне банке понуђача, и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

 

Поднета меница мора бити безусловна и платива на први позив.

 

Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач из неког разлога повуче своју понуду пре истека рока важења понуде, уколико благовремено не потпише уговор, као и уколико понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року у складу са захтевима из конкурсне документације.

 

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

 

 • Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија у обавези је да приликом потписивања уговора достави на име гаранције за добро извршење посла бланко сопствену меницу на износ 10% укупне вредности уговора без урачунатог ПДВ-а и да иста има важност трајања 10 (десет) дана дуже од дана истека рока за извршење уговорене обавезе. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење писмо. Уз меницу мора бити достављена копија захтева за регистрацију менице, оверена од стране пословне банке понуђача, и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

 

 

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи за исти број дана за који ће бити продужен рок. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

 

 

Наручилац ће меницу вратити по истеку наведеног рока, на писани захтев понуђача.

 

 

 • Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија у обавези је да приликом потписивања уговора достави и бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року, на  износ 10% укупне вредности уговора без урачунатог ПДВ-а и да иста има важност трајања 5 дана дуже од гарантног рока. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења  Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија захтева за регистрацију менице, оверена од стране пословне банке  понуђача, и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

 

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да понуђач на писани позив наручиоца не отпочне са отклањањем недостатака на испорученим добрима и изведеним радовима, у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног захтева наручиоца, односно не усклади квалитет изведених радова добара са захтевима наручиоца. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив наручиоца.

 

Наручилац ће меницу вратити по истеку наведеног рока, на писани захтев понуђача.

 

 

 

 1. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве у складу са законом  понуђач означио у понуди, одбије давање информације која би значила поведу поверљивости података добијених у понуди, чува као пословну тајну имена заитересованих лица, понуђача као и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу садрже назнаку „ПОВЕРЉИВО“. Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено а у истом реду уз десну ивицу мора бити стављена ознака „ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведни начин.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

 

 1. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца: Основна школа „Душан Вукасовић Диоген“, 11. октобра 36, 11279 Бечмен, електронске поште на e-мail:            office@kgbnabavke.rs, факсом на број 011/3470-519, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде, радним данима (понедељак – петак) у времену од 08:00 – 15:00 часова.Захтев који пристигне ван радног времена сматраће се да је пристигао првог наредног радног дана.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.2.3.6/17”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

 

 1. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 1. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

 • поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
 • учинио повреду конкуренције;
 • доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

 

 • одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношењ понуда. Доказ може бити:

 

 • правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
 • исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

 

 • исправа о наплаћеној уговорној казни;
 • рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

 

 • извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

 

 • изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
 • доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача,
 • други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

 

 1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума:„Најнижа понуђена цена.

 

 1. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова, а ако су им и ти елементи исти  најповољнија понуда биће одређена жребањем. Наручилац ће писано обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

 

 1. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 1. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

 

 1. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-мail: office@kgbnabavke.rs, факсом на број 011/3470-519 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу: Основна школа „Душан Вукасовић Диоген“, 11. октобра 36, 11279 Бечмен, радним данима (понедељак – петак) у времену од 08:00 – 15:00 часова. Захтев који пристигне ван радног времена сматраће се да је пристигао првог наредног радног дана.Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. ове тачке, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоцу у поступку јавне набавке у складу са одредбама чл. 150. Закона.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из чл. 156. Закона;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу чл. 151. ст. 1. тач. 6) Закона, је:

 1. Потврда о извршеној уплати таксе из чл. 156. Закона која садржи следеће елементе:

   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак

        да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум

        извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

   (3) износ таксе из чл. 156. Закона чија се уплата врши – 60.000,00 динара;

   (4) број рачуна: 840-30678845-06;

   (5) шифру плаћања: 153 или 253;

   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

        заштиту права;

   (7) сврха: ЗЗП; Основна школа „Душан Вукасовић Диоген“, 11. октобра 36, 11279 Бечмен; јавна набавка број 2.3.6;

   (8) корисник: буџет Републике Србије;

   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена

         уплата таксе;

  (10) потпис овлашћеног лица банке, или

 

 1. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3.Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

 1. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са Законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 166. Закона.

 

 1. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да Уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из чл. 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

 

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

Понуда бр ________________ од ________________за јавну набавку радова – Грађевинско-занатски радови, ЈН број 2.3.6/17, за потребе Основне школе „Душан Вукасовић Диоген“ из Бечмена.

 

 • ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

 

 

Адреса понуђача:

 

 

 

Матични број понуђача:

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

Име особе за контакт:

 

Електронска адреса понуђача (мејл):

 

Телефон:

 

Телефакс:

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

 

Лице овлашћено за потписивање уговора

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

 

А) САМОСТАЛНО

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

 

Напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:

 

 

Адреса:

 

 

Матични број:

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

Име особе за контакт:

 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

2)

Назив подизвођача:

 

 

Адреса:

 

 

Матични број:

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

Име особе за контакт:

 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

Адреса:

 

 

Матични број:

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

Име особе за контакт:

 

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

Адреса:

 

 

Матични број:

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

Име особе за контакт:

 

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

Адреса:

 

 

Матични број:

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

Име особе за контакт:

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: РАДОВИ – ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ, ЈН бр. 2.3.6/17

 

Предмет набавке:

Грађевинско-занатски радови

 

Укупна цена без ПДВ-а (дин.):

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом (дин.):

 

 

 

 

Рок и начин плаћања:

 

Наручилац ће извршити плаћање у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема окончане ситуације коју извођач испоставља наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова, на основу изведених количина уговорених радова и уговорених цена.

Рок важења понуде (не може бити краћи од 60 дана):

 

Гарантни рок за изведене радове (не може бити краћи од 2 године)

 

Рок за извођење радова (не може бити дужи од 30 дана од дана увођења у посао):

 

Место извођења радова:

Основна школа „Душан Вукасовић Диоген“

11. октобра 36, 11279 Бечмен и Основна школа „Душан Вукасовић Диоген“, Петровчић

 

 

 

Датум                                                                                      Понуђач

    М. П.

_____________________________                                       _______________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

6) Образац – Предмер и предрачун радова и образац структуре цене

 

 

 • У образац структуре понуђене цене који садржи опис радова који су предмет јавне набавке, јединицу мере (колона 3) и количину (колона 4), уписују се основни елементи понуђене цене, за сваку описану врсту радова, посебно исказану за материјал, рад и укупно, и то: понуђена цена по јединици мере без ПДВ-а (колоне 57), укупан износ понуђене цене без ПДВ-а (колоне 8-9), укупан износ ПДВ-а и укупно понуђена цена са ПДВ-ом – номинално и словима.

 

 

 

Р.

бр.

Опис радова

 

Јед.

мере

 

 

Коли-чина

Јединична цена (без ПДВ-а)

(дин.)

Укупна цена без ПДВ-а

(дин.)

Мате-

ријал

 

Рад

Свега по јед. мере

(5+6)

Мате- ријал

(4x5)

Рад

(4x6)

СВЕГА

мат.+рад

(8+9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ

 

А – ОСНОВНА ШКОЛА „ДУШАН ВУКАСОВИЋ ДИОГЕН“ – БЕЧМЕН

 

 

I – ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

1.1.        ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

1.

Извршити разбијање подне плоче у објекту, за ископ рова и полагање цеви. Након монтаже цеви и затрпавања рова, извршити враћање подне плоче у првобитно стање.                                           Обрачунава се и плаћа по м2

м2

6.00

           

2.

Ручни и машински ископ земљишта II и III категорије за ровове водоводних цеви и . Ширина ровова за је 0,6m. Ископ извршити у свему према приложеним цртежиме, техничким прописима и упутствима надзорног органа. Ископ извршити са правилним отсецањем бочних страна и финим планиранјем дна рова са тачношћу ±2 cm. Одбацивање ископаног материјала обавезно мин. на 1.0 м од ивице рова са једне стране, док се друга страна користи за траспорт цеви и материјала. Дно рова мора бити ископано и поравнато према котама датим у пројекту.  Потребно је стриктно остваривање пада између задатих тачака. У случају прекопа вишак се мора попунити набијеним земљом о трошку извођача. У случају посебних услова, материјала и тешкоћа који изискују специјалан рад и оруђа, исти ће се накнадно обрачунавати у договору са надзорним органом. Приликом ископа треба се придржавати ПТП о безбедности рада. Ценом је обухваћено и евентуално црпљење атмосферске или подземне воде, уколико се појави током извођења радова.

Обрачун по м3

 

 

 

 

 

 

 

 

м3

 

 

 

 

 

 

 

 

6.00

           

3.

Извршити набавку, транспорт и уграђивање песка на дно рова, око и изнад цеви у слоју мин. дебљине 10 цм. Песак не сме бити од трошне стене нити имати крупне комаде камена ни грудве земље у себи. Песак мора бити чист, уједначене гранулације, без примеса органских материја. Песак се полаже читавом ширином рова. Прво се насипа слој испод цеви – постељица, која се набија до 95% збијености по Проктору. По завршеној монтажи и испитивању цевовода и добијању одобрења од стране надзорног органа, песак се распоређује читавом дужином цеви и ручно набија у слојевима 10-20 cm тако да се са стране цеви постигне збијеност од 95%, а изнад темена цеви 85-95 % по Проктору.                                                                                                                 

Обрачунава се и плаћа по м3 песка у набијеном стању

 

 

 

 

 

 

 

 

м3

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0

           

4.

Извршити набавку, транспорт и уграђивање природног песковитог шљунка. После завршетка монтаже, испитивања и премеравања цеви, извршити затрпавање ровова шљунком уз набијање у слојевима по 20 цм дебљине, до збијености самоникле земље. Највећа величина зрна (комада) не сме прећи 30 mm. При затрпавању водити рачуна да први слој буде ситне гранулације без крупних комада који би могли да оштете цев. До на 1 m од темена цеви збијање вршити само ручно. Преко 1 m од темена цеви, збијање се може вршити и машински, према препорукама произвођача цеви. Затрпаванје рова почети тек по одобрењу надзорног органа.

Обрачунава се и плаћа по м3 шљунка у набијеном стању.

м3

2.0

           

5.

Извршити затрпавање рова земљом из ископа. Затрпавање се врши земљом из ископа, у слојевима од 20-30цм, уз набијање и истовремено вађење подграде, уколико је има.

Набијање  извршити до  збијености 90% збијености по Проктору. До на 1,0 м од темена цеви збијање вршити само ручно. Преко 1,0 м од темена цеви, збијање је могуће и машински, према упуствима и препорукама произвођача цеви. Приликом убацивања земље непосредно изнад цеви водити рачуна да материјал за насипање не садржи крупне и оштре комаде (преко 30 мм), који би оштетили цеви.

Затрпавање рова почети тек по одобрењу надзорног органа.

Обрачун: по м3 угрaђеног материјала.

м3

2.0

           

6.

Извршити транспорт преостале земље од ископа на депонију која је за то одређена. Ценом обухваћено: утовар, транспорт, истовар и грубо планирање на депонији. Даљина транспорта до 5 км.

Обрачунава се по м3

м3

4.0

           

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:

     

1.2.        ВОДОВОД

1.

Извршити демонтажу и блиндирање постојећих водоводних цеви у објекту свих врста и пречника. Демонтирани материјал депоновати на место које одреди инвеститор.

Обрачунава се по м’

Ø15-65

м’

5.00

           

2.

Набавка, транспорт и уграђивање водоводних полиетиленских цеви за радни притисак 10 бара (СДР 13,6). Под монтажом цеви и фазонских комада подразумева се: припрема свог потребног материјала за монтажу водоводне инсталације, пренос елемената до места уграђивања, и спајање цеви. Спајање цеви врши се према упуствима произвођача. Радове извести у свему према: пројекту и техничким прописима за ову врсту цеви, приложеним цртежима и упутствима надзорног органа. Позицијом су обухваћени и сви спојни елементи, ПЕ колена, ПЕ „Т“ рачве, адаптери, прирубнице,…

Обрачун: по м’ уграђених цеви и фазонских комада.

ДН 75 (65mm – унутрашња мера)

м’

10.0

           

3.

Набавка, транспорт и уградња постројења за повишење притиска протока 5 л/с, марке Grundfos, типа Hydro Multi-E 2 CRE 15-3, или одговарајуће, са фреквентним регулатором притиска, и комплетном потребном електроником и аутоматиком за пумпу, и свим осталим деловима, неопходним за правилну монтажу и коришћење. Постројење унети у деловима у просторију за хидроцил, и монтирати на лицу места.

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду

ком

1

           

4.

Набавка, транспорт и уградња челичних поцинкованих цеви са шавом и припадајућим ,,фитингом,, за хидрантску мрежу. Цеви за зидове на сваких 2 м причврстити металним обујмицама са гуменим подметачима, а ако је потребно и на краћем растојању и потребно је изоловати „пламафлекс“ (или сл.) изолацијом д=13-20мм (развод по плафону и зиду). Цеви у земљи и кроз конструкцију морају бити минизиране и када цеви пролазе кроз зид, оставити слободан пролаз од 5 цм. Сва инсталација пре затрпавања и малтерисања мора бити испробана на притисак.                          

Обрачун по м’ комплетно постављене мреже

ø 65

м’

3

           

5.

Испитивање цевовода на пробни притисак према приложеном упуству и важећим техничким прописима. Обрачун по м’ цеви која се испитује.

м’

13.0

           

УКУПНО ВОДОВОД:

     

1.3.        САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

1.

Демонтажа постојеће WC-шоље, и свих њених делова. Након демонтаже извршити блиндирање канализационог одвода. Демонтирани материјал депоновати на место које одреди инвеститор.

Обрачунава се и плаћа по комаду демонтиране wc-шоље.

за одрасле

ком

2.0

           

2.

Демонтажа постојећег умиваоника, са батеријом, и свих осталих делова. Након демонтаже извршити блиндирање канализационог одвода, као и довода воде. Демонтирани материјал депоновати на место које одреди инвеститор.

Обрачунава се и плаћа по комаду демонтираног умиваоника.

ком

2.0

           

УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ:

     

II – ХИДРОЦИЛ

2.1.        ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ

1.

Пажљива демонтажа ПВЦ врата, заједно са штоком.

Демонтирана врата склопити и предати инвеститору.

 

Ценом је обухваћен рад на демонтажи и одлагање на место које одреди инвеститор.

Обрачун по комаду. 

 

ком

3.00

           

2.

Обијање зидних керамичких плочица заједно са малтером.

Обити плочице са малтером а површину опеке очистити челичним четкама.

Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.

 

Ценом је обухваћен рад и транспорт.

Обрачун по м2

 

м2

43.93

           

3.

Скидање пода од керамичких плочица, постављених у цементном малтеру.

Обити плочице и припадајућу соклу и скинути подлогу до изолације.

Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.

 

Ценом је обухваћен рад и транспорт.

Обрачун по м2

 

м2

13.34

           

УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ:

     

2.2.        ЗИДАРСКИ РАДОВИ

1.

Израда цементне кошуљице дебљине 5 цм, као подлоге за подове од керамике.

Подлогу за кошуљицу, пре наношења кошуљице, очистити и опрати.

Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком „јединицом“, размере 1:3 и неговати је док не очврсне.

 

У цену улазе материјал, транспорт  и рад.

Обрачун по м2.

 

м2

13.34

           

2.

Малтерисање зидова као подлоге за лепљење плочица продужним малтером.

Пре малтерисања зидне површине добро очистити и испрскати цементним млеком.

Нанети слој малтера справљен са просејаним шљунком, „јединицом“ и изравнати га. Омалтерисане површине морају бити равне и рапаве.

У цену улази и помоћна скела.

 

У цену улазе материјал, транспорт  и рад.

Обрачун по м2.

 

 

 

 

м2

 

 

 

45.82

           

УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:

     

2.3.        ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

1.

Набавка материјала и израда хидроизолације подова двоструким премазом полимер модификованим цементним малтером SikaLastic 1к, или одговарајуће.

Пре самог наношења материјала обезбедити подлогу без присуства прашине, предходних премаза, трагова масти, рђе, боје и осталих материјала који могу негативно утицати на адхезију материјала за подлогу.

На саставу зидова и подова израдити холкере употребом SikaTop или Sika Monotop малтера.

Све спојеве и продоре обрадити Sika Seal Tape-S или одг., која се утискује у први слој. Sika Lastic или 1к или одг., се наноси у два слоја, глетерицом или четком.

Радити у свему према упутству произвођача.

Изолацију подићи уз зидове за најмање 20 цм, што улази у цену.

 

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

 

м2

13.34

           

УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:

     

2.4.        КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

1.

Набавка, постављање и фуговање зидних керамичких плочица, стандардних димензија, на слоју грађевинског лепка, висине 230 цм.

Плочице квалитета, димензија и дезена по избору инвеститора поставити у слогу фуга на фугу. 

Обложене површине морају бити равне и вертикалне.

Постављене плочице фуговати и очистити.

На спољашњим угловима поставити ПВЦ угаоне лајсне, што улази у цену.

 

Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.

Обрачун по м2

 

м2

62.77

           

2.

Набавка материјала, постављање и фуговање подних противклизних керамичких плочица

Плочице квалитета, димензија и дезена по избору инвеститора поставити у слогу фуга на фугу.

Подове претходно припремити и полагање извести равно.

Поред зидова урадити соклу висине 10 цм, што улази у цену (остава).

Постављене плочице фуговати и очистити. 

 

Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.

Обрачун по м2

 

м2

53.60

           

УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:

     

2.5.        МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

1.

Стругање старе боје и бојење постојећих зидова и плафона. 

Све површине остругати и опрати од боје.

Брусити, предимпрегнирати, глетовати дисперзивним глетом мања оштећења.

Брусити, импрегнирати и предбојити, а затим бојити  полудисперзивном бојом први и други пут.

Боја и тон по избору инвеститора.

 

 

Ценом је обухваћен материјал, радна скела, рад и транспорт.

 

Обрачун по м2.

 

м2

31.27

           

УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ:

     

2.6.        БРАВАРСКИ РАДОВИ

1.

Набавка и уградња једнокрилних металних противпожарних врата са пуним надсветлом, отпорних на пожар 90 мин (F90), атестираних према СРПС.У.Ј1.160.

Врата морају имати атесну плочицу.

Шток врата је метални-фиксиран за метална ојачања у зиду, крило је урађено од кутијастих профила 50/50/4 мм са облогом од лима д=1.5 мм.

Противпожарна испуна  у вратима је камена вуна.

Изнад једнокрилних врата је пуно надсветло са облогом као крило врата.

У штоку врата предвидети дихтунг траку по целом ободу и предвидети механизам за самозатварање.

Врата снабдети неопходним оковом стандардног квалитета по СРПС-у, цилиндер бравом са три кључа и одбојником у поду.

Спојнице запунити експандирајућом ватроотпорном пеном.

Финална обрада  бојењем бојом за метал  у два слоја преко антикорозивне заштите, са свим неопходним предрадњама.

 

Све мере проверити на лицу места.

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

 

Димензије 90/210 цм

ком

1.00

           

УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ:

     

III – ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

У свакој ставци предмера и предрачуна урачунати су испорука и монтажа свег потребног материјала и опреме за израду комплетних позиција, сва евентуално потребна бушења зидова и таваница, а у циљу полагања ел. елемената.

Поред наведеног у цену улази испитивање са давањем потребних атеста, прилагање потребних атеста за опрему и материјал који се уграђује, пробни рад, отклањање уочених недостатака, пуштање у погон и достављање записника о примопредаји уз давање пратеће документације.

Извођач радова је дужан, да сва оштећења, настала његовом кривицом, отклони о свом трошку.

Сва опрема у орманима је предвиђена за струју кратког споја од мин. 6kA.

Испорука свег потребног материјала, штемовање свих потребних шлицева за полагање каблова, PVC цеви и кутија типа намењених за уградњу у зидове, провера проходности цеви и израда инсталације увлачењем ел. проводника са описом и количинама датим у позицијама које следе:

3.1.        ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

1.

Пре почетка извођења радова Инвеститор је у обавези да обавести стручне службе електродистрибуције, и затражи услове за прикључење хидроцила на постојећу електродистрибутивну мрежу. Прикључак је потребно урадити у свему према условима и препорукама ЕДБ.

паушално

             

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:

     

3.2.        РАЗВОДНИ ОРМАНИ

1.

Набавка, испорука, монтажа и повезивање кабловске прикључне кутије KPK-H, за потребе напајања хидроцила. Кутија је типа ЕДБ са комплет уграђена три комада постоља за високоучинске осигураче NV125 и уграђеним ножастим осигурачима од 25A, са монтажом исте у зиду поред постојеће KPK. На врата KPK-H дијагонално се поставља трака црвене боје ширине 5 cm. Позиција обухвата и сва потребна штемовања и обзиђивања око уградње. Плаћање се обавља по комаду комплет монтиране и повезане прикључне кутије.

комплет

1

           

2.

Набавка, испорука, монтажа и повезивање мерно разводног ормана хидроцила MRO-H, за потребе напајања хидроцила, са кућиштем од самогасивог PVC-a, у изведби IP54, намењеном за монтажу у зид, снабдевеног вратима са стаклом, бравом и кључем, са комплет уграђеном, повезаном и обележеном опремом. Орман се монтира у фасадни зид, изнад кутије KPK-H. Увод каблова је са доње и горње стране. На вратима ормана постављене су прописане ознаке: назив ормана, примењен систем заштите од индиректног напона додира. Орман се повезује на постојеће уземљење објекта. У орман се монтира сл. опрема:

двотарифно бројило ел. енергије 3×230/400V; 5(10)-40A; kl.2, са функцијом уклопника тарифе

осигурачка основа EZN63A

топљиви осигурач 25A, 230V

стандардна плоча (за бројило), шемирана и повезана на бројило.

прикључне стезаљке, заштитне шине и остали потребан материјал за монтажу и комплетирање ормана, увођење и спајање напојних водова.

 

 

 

 

 

 

 

 

комплет

 

 

комада

комада

комада

комада

 

комплет

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

3

3

1

 

1

           

УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАНИ:

     

3.3.        КАБЛОВИ И ЦЕВИ

1.

Испорука и уградња у зид окитен PE цеви Ø32mm, за потребе провлачења кабла.

m

5

           

2.

Набавка, испорука и полагање кабла типа PP00 4x10mm2, 1kV положеног у фасадни зид, кроз PE цев Ø32mm. Кабл је предвиђен за повезивање новопројектоване KPK-H са постојећом KPK, по систему улаз-излаз. Позиција обухвата и сав остали ситан потрошни материјал. Након полагања инсталације шлицовани зид вратити у првобитно стање. Дужина кабла је 2m.

ком.

1

           

3.

Набавка, испорука и полагање кабла типа PP00 4x10mm2, 1kV, положеног у фасадни зид, кроз PE цев Ø32mm. Кабл је предвиђен за повезивање новопројектоване KPK-H са орманом MRO-H. Позиција обухвата и сав остали ситан потрошни материјал. Након полагања инсталације шлицовани зид вратити у првобитно стање. Дужина кабла је 2m.

ком.

1

           

4.

Набавка, испорука и полагање кабла типа NHXHX Fe180/E90 5x10mm2, 1kV, делимично положеног у фасадни зид, а делимично у поду кроз PE цев Ø32mm унутар просторије хидроцила. Кабл је предвиђен за повезивање новопројектованог ормана MRO-H са прикључним орманом хидроцила. Позиција обухвата и сав остали ситан потрошни материјал, као и шлицовање канала, и након полагања инсталације шлицовани зид  и под вратити у првобитно стање. Дужина кабла је 10m.

ком.

1

           

УКУПНО КАБЛОВИ И ЦЕВИ:

     

3.4.        ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈЕ ИНВЕСТИТОРУ

1.

Након завршеног рада на извођењу напред наведене инсталације, извођач је дужан извршити:

– Крпљење зидова и плоча на местима пролаза инсталације

– Отклањање евентуалних техничких и естетских грешака на изведеној инсталацији у објекту, чишћење просторија, одношење истог ван објекта.

– Пробни рад

По завршетку прегледа свих изведених радова извршити сва потребна прописима предвиђена испитивања као:

– Мерење отпора изолације каблова, електро опреме и уређаја појединачно и целокупно изведене инсталације,

– Мерење прелазног отпора уземљења,

– Испитивање функционалности целокупно изведене инсталације као и функционалности појединих уређаја,опреме и слично,

– Испитивање заштите од додирног напона у инсталацији,

– Мерење падова напона на прикључку потрошача,

Након извршених мерења, извођач ће направити протокол и доставити инвеститору све потребне атесте уз оверу добијених вредности. За изведене радове и уграђен материјал који је сам набавио за потребе извођења ове инсталације, извођач радова је обавезан дати писмену гаранцију у складу вазећих прописа СРПС-а, постојећих мећусобних уговора, уз давање свих потребних упутстава за касније одржавање. Све према предњем опису.

паушално

             

УКУПНО ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈЕ ИНВЕСТИТОРУ:

     

УКУПНО А – ОСНОВНА ШКОЛА „ДУШАН ВУКАСОВИЋ ДИОГЕН“ – БЕЧМЕН:

     

Б – ОСНОВНА ШКОЛА „ДУШАН ВУКАСОВИЋ ДИОГЕН“ – ПЕТРОВЧИЋ

I – ФАСАДА

1.1.        ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА

1.

Демонтажа опшивке кровних надзидака РШ до 25 цм.

Опшивку демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км.

 

Ценом је обухваћен  рад и транспорт.

Обрачун по м1  опшивке.

 

 

 

 

м1

 

 

 

175.00

           

2.

Демонтажа опшивке прозорских солбанака РШ до 45 цм.

Опшивку демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км.

 

Ценом је обухваћен  рад и транспорт.

Обрачун по м1  опшивке.

 

м1

113.00

           

3.

Пажљива демонтажа и поновна монтажа уметничке композиције са називом школе, после завршетка радова на фасади.

 

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по комаду.

 

ком

1.00

           

УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА:

     

1.2.        ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

1.

Набавка материјала и израда термоизоловане малтерисане фасаде.

Фасадне, хидрофобне изолационе плоче од тврдо пресоване камене вуне,  дебљине 80 мм и 20 мм (око прозора)  поставити као термо и звучну изолацију фасаде лепљењем грађевинским лепком и анкерисати их специјалним  ПВЦ типловима са широком главом (мин 8 ком/м2).

Преко постављених плоча поставити  арматурну мрежу Q 84 и  рабиц плетиво помоћу челичних поцинкованих анкера (8 ком/м2)  и испрскати ретким цементним малтером Р 1:1 дебљине 0,3-0,5 цм.

Малтерисање  фасаде извести продужним малтером Р=1:2:6  у два слоја са завршним пердашењем.

У цену улазе и сва потребна ојачања углова, ивица, постављање почетних профила и других потребних елемената.

 

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2  фасаде.

 

 

 

 

 

 

 

м2 

 

 

 

 

 

 

685.00

           

2.

Набавка материјала и обрада фасадних површина  танкослојним  силиконско силикатним малтером  тип CERESIT  или одговарајуће.

Припрему површина и наношење малтера радити према упутствима произвођача.

Боја и структура малтера по избору инвеститора.

Ценом је обухваћен материјал, рад  и транспорт.

Обрачун по м2  фасаде.

м2 

685.00

           

3.

Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове, у свему по важећим прописима и мерама ХТЗ -а.

Скела мора бити статички стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена.

На сваких 2 м висине поставити радне платформе од фосни.

Са спољне стране платформи поставити фосне на „“кант““.

Целокупну површину скеле покрити јутаним или ПВЦ засторима.

Скелу прима и преко дневника даје дозволу за употребу статичар.

Користи се за све време трајања радова. 

 

Обрачун по м2 вертикалне пројекције монтиране скеле. 

 

м2 

780.00

           

4.

Набавка и постављање полиетиленске фолије преко отвора на фасади, врата и прозора, ради заштите. Фолију учврстити лепљивом траком.

Сва евентуална прљања или оштећења падају на терет извођача.

 

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м2.

 

м2 

220.00

           

УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ:

     

1.3.        ЛИМАРСКИ РАДОВИ

1.

Опшивање солбанка прозора челично поцинкованим пластифицираним лимом, развијене ширине (РШ) до 55 цм, дебљине 0,60 мм.

Опшивку извести према постојећем стању, пројекту, детаљима произвођача и Техничким прописима за ову врсту радова.

 

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м1.

м1

113.00

           

2.

Опшивање кровних надзидака челично поцинкованим пластифицираним лимом, развијене ширине (РШ) 35, цм, дебљине 0,60 мм.

Опшивку извести према постојећем стању, пројекту, детаљима произвођача и Техничким прописима за ову врсту радова.

 

Ценом је обухваћен  материјал, рад и транспорт.

Обрачун по м1.

 

м1

171.00

           

УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:

     

1.4.        ГРОМОБРАНИ

1.

Пажљива демонтажа, те поновна монтажа постојеће громобранске инсталације у делу крова где се изводи санација. Ставка обухвата отпајање спојева прихватног система, и спусних проводника, и скидање траке. Ставком обухватити измену дотрајалих спојева, набавка кутија мерних спојева, те осталих елемената. По замени кровног покривача вратити траку на кровну површину према првобитном стању, те извршити преглед и испитивање громобранске инсталације од стране овлашћене организације.

комплет

1

           

УКУПНО ГРОМОБРАНИ:

     

УКУПНО Б – ОСНОВНА ШКОЛА „ДУШАН ВУКАСОВИЋ ДИОГЕН“ – ПЕТРОВЧИЋ:

     

 

 

УКУПНО А + Б без ПДВ-а (дин.):

 

 

 

Износ ПДВ-а:

 

 

 

УКУПНО са ПДВ-ом (дин.):

 

 

УКУПНО са ПДВ-ом (дин.) словима:

                     

 

 

Датум:___________________                                       ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

 

 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

 

М. П

 

Напоменa: Образац понуде понуђач мора да попуни,овери печатом и потпише,чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

 

 

VII МОДЕЛ УГОВОРА

 

Напомена: Модел уговора попунити, потписати и оверити печатом!

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

Грађевинско-занатски радови

 

 

Закључен између уговорних страна:

 

 1. Основна школа „Душан Вукасовић Диоген “, 11. октобра 36, 11279 Бечмен, матични број: 07019491, ПИБ: 100130499 рачун број: 840-1564660-75 код Управе за трезор, коју заступа директор Душко Недељковић, у даљем тексту Наручилац.

 

и

 

 1. Пун назив извођача ____________________________,из_______________________________,

 

ул. _______________________бр._____, матични број _____________, ПИБ ________________, рачун бр. ____________________ код пословне банке _________________________, кога заступа _____________________________________, у даљем тексту Извођач.

 

Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду,понуду саподизвођачем, односно понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор.

                     

Члан 1.

 

            Предмет Уговора су Грађевинско-занатски радови, која је ближе  одређена усвојеном понудом Извођача број ________  од   _________   2017. године, датој у поступку јавне набавке мале вредности радова бр. 2.3.6/17 која чини саставни део овог уговора заједно са предмером и предрачуном радова и овим уговором. 

            Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал и опрему, изврши грађевинске радове, као и све друге активности неопходнe за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

 

Члан 2.

 

 Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи укупно __________________________________динара, без ПДВ-а, односно _________________динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из понуде Извођача бр. ______од ______ 2017. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.                             

Члан  3.

 

             Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у року од највише 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема окончане ситуације коју Извођач испоставља Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова, на основу изведених количина уговорених радова и уговорених цена.

Извођач је сагласан да окончану ситуацију може испоставити Наручиоцу тек по извршеном техничком пријему и извршеној примопредаји и коначном обрачуну изведених радова и сачињавања записника о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач доставља одговорном лицу Наручиоца који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.  

 

Члан 4.

 

            Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од  _________календарских дана (рок не може бити дужи од 30 календарских дана), рачунајући од дана увођења у посао.

            Датум увођења у посао и стручни надзор уписују се у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова:

 • да је Извођач доставио меницу за добро извршење посла и меницу за отклањање недостатака у гарантном року.
 • да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.

 

            Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни трећeг дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је трећeг дана уведен у посао.

Пријем радова извршиће одговорно лице Наручиоца.

            Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

 

Члан 5.

 

            Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

– у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача,

– у случају дејства више силе,

– у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора,у писаној форми, уз сагласност Наручиоца, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 10 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писани споразум.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

            Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

 

Члан 6.

 

            Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2 % од укупно уговорене вредности за сваки данзакашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.

            Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

Ако Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, као и неиспуњења обавеза Извођача из Уговора, претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

 

Члан 7.

 

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором.

            Извођач се обавезује:

– да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова.

– да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року.

– да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

– да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

– да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

–  да се строго придржава мера безбедноси и заштите на раду;

– да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

– да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјалаили убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

– да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

– да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца.

 

Члан 8.

 

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 3. овог уговора и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.

 

Члан 9.

Извођач се обавезује да приликом закључења овог уговора преда Наручиоцу бланко соло меницу за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора и са роком важења 10 (десет) дана дуже од истека рока за извршење уговорене обавезе, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у обавези да продужи важење менице.

Наручилац ће меницу вратити по истеку наведеног рока, на писани захтев понуђача.

 

Члан 10.

 

Гарантни рок за изведене радове износи _____године (минимум 2 године) рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене  материјале и опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале.

Испоручилац се обавезује да приликом закључења уговора преда Наручиоцу бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 5 (пет) дана дуже од гарантног рока, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца. У случају наступања услова за продужење рока испоруке добара и завршетка радова, Испоручилац је у обавези да продужи важење бланко соло менице.

Наручилац ће меницу вратити по истеку наведеног рока, на писани захтев понуђача.

 

Члан 11.

 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача.

 

Члан 12.

 

            За укупан уграђени материјал и уграђену опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима

            Извођач је дужан да после извршене набавке материјала и уградне опреме, а пре уградње и постављања исте, Наручиоца благовремено обавести о потреби увида и контроле материјала и уградне опреме у погледу испуњености стандарда прописаних важећим Правилницима и позитивном законском регулативом.

            Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговарају стандардима и техничким прописима, он их одбија и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

            Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

            У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

 

Члан 13.

 

            Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача или осталих чланова групе понуђача, као да их је сам извео.

 

Члан 14.

 

            Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, Извођач је дужан да писано обавести стручни надзор наручиоца и самог наручиоца о потреби за извођењем вишкова радова.

            Извођач је обавезан да, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама.

            Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана пријема.

            По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем ће се закључити анекс уговора. У наведеном случају, Наручилац је дужан да донесе Одлуку о измени уговора коју је дужан да у року од 3 (три) дана од дана доношења објави на Порталу јавних набавки, а Извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

            Извођач ће извести вишкове радова, с тим да укупна вредност вишкова радова не може прећи 10 % од уговорене вредности.

Јединичне цене за све позиције из предмера и предрачуна радова из усвојене понуде Извођача за које се утврди постојање вишкова радова остају фиксне и непроменљиве.

Извођење вишка радова до 10 % вредности укупно уговорених радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

 

Члан 15.

 

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност одговорног лица Наручиоца извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току израде пројектне документације.

           Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.

 

Члан16.

 

            Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и одговорно лице, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

            Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

            Комисију за примопредају радова чине одговорно лице Наручиоца и један представник Извођача, уз учешће надзорног органа.

            Комисија сачињава записник о примопредаји радова.

            Уколико од стране Комисије буду констатовани недостаци, чије отклањање није било нужно у поступку техничког прегледа, Комисија сачињава рекламациони записник у којем се наводе недостаци на изведеним радовима као и рок у којем је Извођач радова дужан да отклони наведене недостатке. Уколико Извођач радова не отклони недостатке наведене у рекламационом записнику у остављеном року, Наручилац ће отклонити недостатке о трошку Извођача, ангажовањем трећих лица.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извода са приложеним атестимау два примерка.

 

Члан 17.

 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране одговорног лица Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве. 

            Уз Записник о примопредаји радова, сачињава се и Коначни обрачун вредности изведених радова, који врши Комисија састављена од представника Наручиоца и Извођача, уз учешће надзорног органа.

Члан 18.

 

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

 • ако Извођач у року од 15 дана од дана закључења уговора не достави меницу за добро
 • извршење посла;
 • уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, а о узроцима не обавести Наручиоца, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;
 • уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама одговорног лица у примереном року у складу са Законом о планирању и изградњи;
 • у случају недостатка средстава за његову реализацију, без икаквих правних последица по Наручиоца.

Члан 19.

 

У случају једностраног раскида уговора Наручилацима право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира меницу за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова  новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцупреда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговор.

 

Члан 20.

 

            За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, као и одредбе Посебних узанси о грађењу, као и других позитивних законских прописа из ове области.

 

Члан 21.

 

Прилог и саставни део овог уговора је:

–  понуда Извођача бр. ________ од __________2017. године

–  предмер и предрачун радова.

 

Члан 22.

 

            Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

 

Члан 23.

 

            Овај  уговор ступа на снагу даном потписивања свих уговорних страна.

 

Члан 24.

 

            Овај уговор је сачињен у шест једнакихпримерака, по три за сваку уговорну страну.

 

 

УГ О В О Р Н Е    С Т Р А Н Е :

 

 

       НАРУЧИЛАЦ                                                                                  ИЗВОЂАЧ РАДОВА

 

________________________            М.П.                                           ___________________________

      (потпис и печат)                                                                         (назив и седиште понуђача)

 

                                                                                                           ___________________________

                                                                                                              (име и презиме овл. лица)

 

                                                                                                           ___________________________

                                                                                   М.П.                      (потпис и печат овл. лица)

 

 

 

Напомена:

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

 

 

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

   
   
   
   
   
   

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

 

 

Напомена:

 Достављање овог обрасца није обавезно.

 

 

            Датум:                                         М.П.                              Потпис понуђача

__________________                                                          _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, даје:

                                                                                 (назив понуђача)

 

 

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности радова – Грађевинско-занатски радови, ЈН број 2.3.6/17, за потребе Основне школе „Душан Вукасовић Диоген“ из Бечмена, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

 

 

            Датум:                                         М.П.                              Потпис понуђача

__________________                                                          _______________________

 

 

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 1. ЗАКОНА

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 1. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

 

И З Ј А В У

 

       Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача]у поступку јавне набавке мале вредности радова – Грађевинско-занатски радови, ЈН број 2.3.6/17, за потребе Основне школе „Душан Вукасовић Диоген“ из Бечмена, испуњава све услове из чл. 75. ст. 1. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то:

 • Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 • Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са    прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

 

 

Место:_____________                                                     Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        

 

Напомена:

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 1 ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача,дајем следећу

 

И З Ј А В У

 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача]у поступку јавне набавке мале вредности радова – Грађевинско-занатски радови, ЈН број 2.3.6/17, за потребе Основне школе „Душан Вукасовић Диоген“ из Бечмена, испуњава све услове из чл. 75. став 1. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

 • Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 • Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)  Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

 

 

Место:_____________                                                       Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        

 

 

Напомена:

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

 

 

 

 

 

 

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

 

 

ИЗЈАВУ

 

 

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавкемале вредности радова – Грађевинско-занатски радови, ЈН број 2.3.6/17, за потребе Основне школе „Душан Вукасовић Диоген“ из Бечмена, изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

 

 

 

Место: _____________                                                            Понуђач:

 

Датум: _____________                         М.П.                     _____________________                                                       

 

 

 

Напомена:

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII ИЗЈАВА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо у претходне три године од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки извели радове који су предмет јавне набавке, укупне збирне вредности, за наведени период, у износу од минимум 10.000.000,00 динара.

 

Назив наручиоца

Врста радова

Број и датум уговора

Број и датум фактуре

УКУПАН ИЗНОС      (без ПДВ-а)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место:_______________________            М.П.                          Овлашћено лице

Датум: _______________________                                    ____________________________

 

                                                                                                      Потпис овлашћеног лица

 

 

Oбразац по потреби копирати у потребном броју примерака.

 

 

XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

 

 

             Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности радова – Грађевинско-занатски радови, ЈН број 2.3.6/17, за потребе Основне школе „Душан Вукасовић Диоген“ из Бечмена, изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњава услов из чл. 76. Закона, односно услов дефинисан конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, у погледу кадровског капацитета, и то да располаже кадровским капацитетом, односно да на дан подношења понуде има радно ангажована лица, минимум 12 (дванаест) лица, од тога: 

 • минимум једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 410 – Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско – занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње или минимум једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 412 – Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско – занатских радова на објектима нискоградње
 • зидар …………………………………………………………………………………………….. 2
 • водоинсталатер …………………………………………………………………………….. 1
 • бравар …………………………………………………………………………………………… 1
 • електричар …………………………………………………………………………………….. 1
 • изолатер ………………………………………………………………………………………… 1
 • керамичар ………………………………………………………………………………………. 1
 • бравар ……………………………………………………………………………………………. 1
 • лимар …………………………………………………………………………………………….. 1
 • помоћни радници …………………………………………………………………………….. 2

 

За лица ван радног односа – ангажована у складу са Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) период радног ангажовања покрива период за који се уговара предметна јавна набавка.   

Место:_______________________                      М.П.                           Овлашћено лице

Датум: _______________________                                          ____________________________

                                                                                                         Потпис овлашћеног лица

 

 

 

 

XIV ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ

 

          У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

 

 

                                                                            И З Ј А В У

 

 

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова – Грађевинско-занатски радови, ЈН број 2.3.6/17, за потребе Основне школе „Душан Вукасовић Диоген“ из Бечмена, изјављује да поседује следећа техничка средства за реализацију предметне набавке:

 

 

 • теретно возило (максималне носивости до 3,5 т) ………………………… 2 ком.

 

 

 

 

Место:_______________________            М. П.                           ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ

Датум: _______________________                                         _______________________

                                                                                                      ( име и презиме, потпис)